Видання херсонської філії видавництва "Просвіта":

Вісник Таврійської фундації. Випуск 14
Микола Василенко. Курай для пожежі
Валентина Наумич. Пригоди природи
Вишиванка. Число 4
Ейсмонт Є.М. Юшка по-королівськи
Голос Батьківщини. Випуск 5

Бериславщина. Рік 1896-й // Нариси з історії Бериславщини: Випуск 4. — К.–Херсон–Берислав: Просвіта, 2005. — С. 198-201.

Бериславщина. Рік 1896-й // Список населенных мест Херсонской губернии и статистические данные о каждом поселении. Херсон. — Тип. Губ. Правл. — 1896.

Бериславщина. Рік 1896-й

Бе­рис­лав: заш­тат­не міс­то Хер­сонсь­ко­го по­ві­ту. Дво­рів 1 542, меш­кан­ців 13 167 (6 729 чо­ло­ві­ків, 6 438 жі­нок). Па­ра­фій пра­вос­лав­них 3, Цер­ков пра­вос­лав­них 4, єв­рейсь­ка си­на­го­га та два мо­ли­тов­них бу­дин­ки.

Місь­ке по­лі­цій­не уп­рав­лін­ня. Штат по­лі­ції: прис­тав, уряд­ник і два­над­цять го­ро­до­вих. Місь­ка уп­ра­ва. Місь­кої зем­лі 3 390 де­ся­тин: са­диб­ної 700 дес., ор­ної 828 дес., па­со­ви­ща 881 дес., пла­вень 633 дес., нез­руч­ної 348 дес. Бюд­жет міс­та у 1894 р.: при­бут­ків 27,6 тис. крб., ви­дат­ків 27,4 тис. крб. По­жеж­на ко­ман­да: 9 ро­біт­ни­ків, 10 ко­ней, 3 ма­ши­ни; на ут­ри­ман­ня від­пу­ще­но міс­том у 1894 р. 2,6 тис. крб. Мі­щансь­ка уп­ра­ва. Си­рітсь­кий суд. Ка­ме­ри: місь­ко­го суд­ді, су­до­во­го слід­чо­го та зе­мель­но­го на­чаль­ни­ка 10 діль­ни­ці Хер­сонсь­ко­го по­ві­ту. Земсь­ка лі­кар­ня; місь­кий лі­кар; віль­ноп­рак­ти­ку­ю­чих — 2. Пун­кто­вий ве­те­ри­нар­ний лі­кар. Віль­на ап­те­ка. Ап­те­карсь­ких ма­га­зи­нів — 3. Місь­ка ско­то­бій­ня.

Мо­ре­хід­ний клас (16 хлоп­ців). Місь­ке чо­ло­ві­че 2-клас­не учи­ли­ще (194 хлоп.) Місь­ке жі­но­че на­род­не учи­ли­ще (142 дівч.) Місь­ке чо­ло­ві­че на­род­не учи­ли­ще (52 хлоп.) Шкіл гра­мот­нос­ті — 4 (108 хлоп., 25 дівч.). При­ват­них учи­лищ — 2 (26 хлоп., 4 дівч.). Дру­кар­ня. Гро­мадсь­ка біб­лі­о­те­ка. Фо­тог­ра­фія. Пош­тов­о-те­лег­раф­на кон­то­ра і при ній ощад­на ка­са. Стан­ція те­лег­ра­фу ан­гло-ін­дійсь­кої лі­нії. Агенс­тво ро­сійсь­ко­го то­ва­рис­тва па­роп­лавс­тва і тор­гів­лі та па­роп­лав­на прис­тань: спо­лу­чен­ня до Хер­со­на й уго­ру до Ні­ко­по­ля. Земсь­кий пон­тон­ний міст че­рез Дніп­ро до Ка­хов­ки. Ка­зен­на і земсь­ка кін­но-пош­то­ва стан­ції. Кон­то­ра ом­ні­бу­сів: спо­лу­чен­ня з Хер­со­ном. Но­ме­рів для при­їж­джих — 8. За­їж­джих дво­рів — 3. Агенств тран­спор­тних кон­тор — 2. Агенств стра­хо­вих то­ва­риств — 3. Кон­то­ра но­та­ря.

Риб­ний за­вод ( річ­не ви­роб­ниц­тво на 1,5 тис. руб), зак­лад штуч­них мі­не­раль­них вод (0,7 тис.крб.), пря­нич­но-цу­кер­ко­вих зак­ла­дів — 2 (0,6 тис. руб), па­ро­вий млин (4,8 тис. крб.), кін­ний млин (4,0 тис. крб.), ше­ре­тов­ка (1,0 тис. руб), віт­ря­них мли­нів — 58 (5,6 тис. крб.), це­гель­ний за­вод (2,0 тис. крб.), вап­ня­на піч (2,2 тис. крб.), сто­ляр­них май­сте­рень — 7 (3,0 тис. крб.), бон­дар­них — 2(2,5 тис. крб.), ко­ліс­них — 6 (4,4 тис. крб.), ку­зень — 14 (5,0 тис. руб).

Скла­дів: ліс­них — 6, зем­ле­робсь­ких зна­рядь — 3, лан­ту­хів — 1, хліб­них ко­мор — 28. Крам­ниць — 118: ма­ну­фак­тур­них — 9, га­лан­те­рей­них — 10, ба­ка­лій­них — 52, різ­них хар­чо­вих про­дук­тів — 26, ін­ших то­ва­рів — 21. Оп­то­вих скла­дів ви­на та спир­ту — 4, вин­них пог­ре­бів — 5, пив­них крам­ниць — 4, вин­них крам­ниць — 2, трак­ти­рів — 10, рен­сков. пог­ре­бів — 14, чай­на, рес­то­ра­ція. Ба­зар­них май­да­нів — 2, ба­за­ри що­ден­но.

Козацька волость

Бургунка село: дворів — 47, мешканців — 263 (140 чол, 123 жін.), земська школа (20 хлоп., 12 дів.), крамниць дві.

Журавського хутір: дворів 1, мешканців — 9 (5 чол., 4 жін.), біля с. Миколаївка.

Козацьке сільце: дворів 109, мешканців — 591 (298 чол., 293 жін.); волосна управа, земська школа (42 х., 30 д.), казенна кінно-поштова станція, риб.завод, добування вапняку, крамниця, винна крамниця.

Козацька економія: (князя Трубецького), дворів 3, мешканців 218 (183 ч., 35 ж.), біля с. Козацьке.

Миколаївка село: (Журавського), дворів 39, мешканців 244 (120 ч., 122 ж.), рибзавод.

Миколаївська економія (Журавського), дворів 1, мешканців 48 (23 ч., 25 ж.), біля села Миколаївка.

Ольгівка село: (Дядькова), дворів 65, мешканців 225 (105ч., 120 ж.), рибзавод, крамниця.

Ольгівська казенна і земська кінно-поштова станція: дворів 1, мешканців 17 (8 ч., 9ж.).

Ольгівська економія: (Писарева), дворів 1, мешканців 24 (15ч., 9 ж.), біля села Ольгівка.

Одрадо-Кам’янка село: дворів 95, мешканців 645 (311 ч., 334 ж.), церковно-парафіяльна школа (20х., 10 д.), рибзавод, винна крамниця.

Писарєва хутір: дворів 1, мешканців 11(6ч., 5 ж.), біля с.Ольгівка.

Соколи хутір-1: криниці, дворів 3, мешканців 17 (10 ч., 7 ж.).

Трубецького хутір-1 дворів 3, мешканців 24 (11 чол., 13 ж.), біля с. Бургунка.

Трубецького хутір-2: дворів 1, мешканців 4 (2 ч., 2 ж.), біля с. О.Кам’янка.

Трубецького економія: дворів 1, мешканців 28 (16 ч., 12 ж.), біля с. Бургунка.

Качкарівська волость

Агаркова економія: дворів 1, мешканців 11 (7ч., 4 ж.), біля с. Мелове.

Безіменний хутір: дворів 1, мешканців 9 (7ч., 2 ж.). біля Григорієво-Бізюкового монастиря.

Григорієво-Бізюків чоловічий монастир: дворів 1, мешканців 145 (130 ч., 15 ж.), 4 православних церкви, церковно-парафіяльна школа, учнів 21 (10ч., 11ж.).

Григор’ївка хутір: (Зільберга), казенна і земська кінно-поштова станція, дворів 1, мешканців 17 (13 ч., 4 ж.), за 6 верст від Григорієво-Бізюкового монастиря.

Качкарівка село: дворів 362, мешканців 2 896 (1 545 ч., 1 351 ж.); волосне правління, православна церква, єврейський молитовний будинок, земська однокласна школа, учнів 152 (119 х., 33 д.), церковно-парафіяльна школа, учнів 41 (36 х., 5д.), пароплавна пристань, земська поштова станція, земська лікарня, лікар і фельдшер, позичково-ощадна каса, 2 ярмарки, 50 базарних днів, 3 хлібних комори, лісний склад, 11 крамниць, корчма.

Комарівська економія: (Кумарівська)1 двір, мешканців 7 (4 ч., 3 ж.), корчма, біля с. Качкарівка.

Мелове село: дворів 70, мешканців 394 (210 ч., 184 ж.), православна церква, земська однокласна школа (30 х., 12 д.), рибзавод, крамниця.

Меловська казенна кінно-поштова станція: дворів 1, мешканців 7 (6 ч., 1 ж.).

Полуденних хутір: дворів 2, мешканців 16 (8 ч., 8 ж.), біля Григорієво-Бізюкового монастиря.

Рогулеві хутори: дворів 12, мешканців 70 (30 ч., 40 ж.), біля Григорієво-Бізюкового монастиря.

Саблуківка село: дворів 57, мешканців 373 (190 ч., 183 ж.), крамниця.

Сільверсвана (Саблуківська) економія: дворів 1, мешканців 76 ( 57 ч., 19 ж.), лісний склад, біля с. Саблуківка.

Старий хутір: дворів 1, мешканців 5 (2 ч.,3 ж.), біля с. Саблуківка.

Блажкова (Ново-Кам’янська) економія: дворів 3, мешканців 20 (11 ч., 9 ж.), при затоці Дніпра і балки Кам’янки.

Старо-Шведська волость

Дрімайлівка село: дворів 28, мешканців 171 (93 ч., 78 ж.), біля німецької колонії Шлангендорф.

Клостердорф (Костирка): німецька колонія, дворів 68, мешканців 602 (305 ч., 297 ж.), римо-католицька церква, сільська школа Міністерства Народної освіти, учнів 80 (50 х., 30 д.).

Мюльгаузендорф (Мюльгаузен): німецька колонія, дворів 75, мешканців 491 (224 ч., 267 ж.), сільська школа, учнів 49 (22 х., 27 д.), 2 крамниці.

Старо-Шведське (Альт-Шведендорф): німецька колонія, дворів 84, мешканців 604 (301 ч., 303 ж.), волосне правління, євангельсько-лютеранська церква, сільська школа Міністерства Народної Освіти , учнів 91 (53 х., 38 д.), сирітська ощадна каса, 2 крамниці.

Шлангендорф (Гадюче): німецька колонія, дворів 60, мешканців 442 (213 ч., 229 ж.), євангельсько-лютеранська церква, сільська школа Міністерства Народної Освіти, учнів 143 (97 х., 46 д.), паровий млин з виробництвом біля 1,5 тис. крб., крамниця.

Тягинська волость

Волохіна В.І. (Тягинська) економія: дворів 1. Мешканців 37 (32 ч., 5 ж.), біля с.Тягинка.

Волохіна І.І. (Тягинська) економія: дворів 12, мешканців 27 (14 ч., 13 ж.), біля с.Тягинка.

Дем’яненка хутір: дворів 1, мешканців - 3, (1 ч., 2 ж.), біля с. Тягинка.

Дем’яненка економія: дворів 1, мешканців 7 (3 ч., 4 ж.), біля с. Тягинка

Червоно-Бургунський (на землі Ульянової) хутір: дворів 9, мешканців 62 (29 ч., 33 ж.), біля с. Червоний Бургун.

Червоний Бургун село: дворів 46, мешканців 221 (113 ч., 108 ж.), пароплавна пристань, видобування вапняку.

Медведя хутір: дворів 1, мешканців 8 (5 ч., 3 ж.), біля єврейської колонії Львової.

Спиридонівка хутір: дворів 1, мешканців 30 (15 ч., 15 ж.), біля с.Тягинка.

Тягинка село: дворів 228, мешканців 1 826 (954 ч., 872 ж.), волосне правління, православна церква, 2 школи: церковно-парафіяльна і земська, учнів 158 (125 х., 33 д.), амбулаторія, лікар і фельдшер, поштове відділення, казенна кінно-поштова станція, земська поштова станція, рибзавод, хлібна комора, 7 крамниць, корчма.

Ульянової (Червоно-Бургунська) економія: дворів 1, мешканців 19 (12 ч., 7 ж.), біля с.Червоний Бургун.

Казенні єврейські колонії

Львова: в межах Тягинської волості, у віданні пристава Бериславської дільниці і земського начальника 10 дільниці. Дворів 136, мешканців 1.560 (801 ч., 759 ж.), єврейська синагога і молитовний будинок. Школа Міністерства Народної Освіти (60 х., 50 д.), лазня, лісний склад, крамниць 11, корчма.

Ново-Берислав: (Новий Берислав) в межах Старо-Шведської волості, у віданні пристава Бериславської дільниці і земського начальника 10 дільниці. При протоці Дніпра р.Космасі. Дворів 61, мешканців 602 (316 ч., 286 ж.), Сільський приказ. Єврейська синагога. Школа.

 

(«Список населенных мест
Херсонской губернии и статистические данные
о каждом поселении. Херсон. — Тип. Губ. Правл. — 1896».) 

Додати коментарКорисно? Сподобалося? - То поділіться!
Цим Ви допоможете своїм друзям, культурі України та нашому сайту. Дякуємо!

 
Розробка та підтримка

порталу "Просвіти" Херсонщини

Кількість

Наразі на сайті "Просвіта" Херсонщини розміщено 125 книг;
1,628 статей;
383 авторів.

Сайт Просвіта Херсонщини розміщений на хостингу

hyperhost.ua

ВАЖЛИВО!

Оригінальні тексти! Захищено!
Угода про дотримання авторських та інтелектуальних прав

Пишіть реферати та курсові.

При передруці посилання залишайте на місцях!

Хронологія

1654 (8) 1917 (6) 1918-1921 (6) 1929 (5) 1932-1933 (67) 1941 (4) 2014-2015 (10) XIX ст. (10)