Видання херсонської філії видавництва "Просвіта":

Іван Немченко. Євангеліє від Кобзаря
Коваленко В. Літопис Інгулецької ЗОШ
Анатолій Анастасьєв. Просто життя
Микола Василенко. Усе царство — за коня!
Микола Братан. Голодна кров

Бериславщина. Рік 1896-й // Нариси з історії Бериславщини: Випуск 4. — К.–Херсон–Берислав: Просвіта, 2005. — С. 198-201.

Бериславщина. Рік 1896-й // Список населенных мест Херсонской губернии и статистические данные о каждом поселении. Херсон. — Тип. Губ. Правл. — 1896.

Бериславщина. Рік 1896-й

Бе­рис­лав: заш­тат­не міс­то Хер­сонсь­ко­го по­ві­ту. Дво­рів 1 542, меш­кан­ців 13 167 (6 729 чо­ло­ві­ків, 6 438 жі­нок). Па­ра­фій пра­вос­лав­них 3, Цер­ков пра­вос­лав­них 4, єв­рейсь­ка си­на­го­га та два мо­ли­тов­них бу­дин­ки.

Місь­ке по­лі­цій­не уп­рав­лін­ня. Штат по­лі­ції: прис­тав, уряд­ник і два­над­цять го­ро­до­вих. Місь­ка уп­ра­ва. Місь­кої зем­лі 3 390 де­ся­тин: са­диб­ної 700 дес., ор­ної 828 дес., па­со­ви­ща 881 дес., пла­вень 633 дес., нез­руч­ної 348 дес. Бюд­жет міс­та у 1894 р.: при­бут­ків 27,6 тис. крб., ви­дат­ків 27,4 тис. крб. По­жеж­на ко­ман­да: 9 ро­біт­ни­ків, 10 ко­ней, 3 ма­ши­ни; на ут­ри­ман­ня від­пу­ще­но міс­том у 1894 р. 2,6 тис. крб. Мі­щансь­ка уп­ра­ва. Си­рітсь­кий суд. Ка­ме­ри: місь­ко­го суд­ді, су­до­во­го слід­чо­го та зе­мель­но­го на­чаль­ни­ка 10 діль­ни­ці Хер­сонсь­ко­го по­ві­ту. Земсь­ка лі­кар­ня; місь­кий лі­кар; віль­ноп­рак­ти­ку­ю­чих — 2. Пун­кто­вий ве­те­ри­нар­ний лі­кар. Віль­на ап­те­ка. Ап­те­карсь­ких ма­га­зи­нів — 3. Місь­ка ско­то­бій­ня.

Мо­ре­хід­ний клас (16 хлоп­ців). Місь­ке чо­ло­ві­че 2-клас­не учи­ли­ще (194 хлоп.) Місь­ке жі­но­че на­род­не учи­ли­ще (142 дівч.) Місь­ке чо­ло­ві­че на­род­не учи­ли­ще (52 хлоп.) Шкіл гра­мот­нос­ті — 4 (108 хлоп., 25 дівч.). При­ват­них учи­лищ — 2 (26 хлоп., 4 дівч.). Дру­кар­ня. Гро­мадсь­ка біб­лі­о­те­ка. Фо­тог­ра­фія. Пош­тов­о-те­лег­раф­на кон­то­ра і при ній ощад­на ка­са. Стан­ція те­лег­ра­фу ан­гло-ін­дійсь­кої лі­нії. Агенс­тво ро­сійсь­ко­го то­ва­рис­тва па­роп­лавс­тва і тор­гів­лі та па­роп­лав­на прис­тань: спо­лу­чен­ня до Хер­со­на й уго­ру до Ні­ко­по­ля. Земсь­кий пон­тон­ний міст че­рез Дніп­ро до Ка­хов­ки. Ка­зен­на і земсь­ка кін­но-пош­то­ва стан­ції. Кон­то­ра ом­ні­бу­сів: спо­лу­чен­ня з Хер­со­ном. Но­ме­рів для при­їж­джих — 8. За­їж­джих дво­рів — 3. Агенств тран­спор­тних кон­тор — 2. Агенств стра­хо­вих то­ва­риств — 3. Кон­то­ра но­та­ря.

Риб­ний за­вод ( річ­не ви­роб­ниц­тво на 1,5 тис. руб), зак­лад штуч­них мі­не­раль­них вод (0,7 тис.крб.), пря­нич­но-цу­кер­ко­вих зак­ла­дів — 2 (0,6 тис. руб), па­ро­вий млин (4,8 тис. крб.), кін­ний млин (4,0 тис. крб.), ше­ре­тов­ка (1,0 тис. руб), віт­ря­них мли­нів — 58 (5,6 тис. крб.), це­гель­ний за­вод (2,0 тис. крб.), вап­ня­на піч (2,2 тис. крб.), сто­ляр­них май­сте­рень — 7 (3,0 тис. крб.), бон­дар­них — 2(2,5 тис. крб.), ко­ліс­них — 6 (4,4 тис. крб.), ку­зень — 14 (5,0 тис. руб).

Скла­дів: ліс­них — 6, зем­ле­робсь­ких зна­рядь — 3, лан­ту­хів — 1, хліб­них ко­мор — 28. Крам­ниць — 118: ма­ну­фак­тур­них — 9, га­лан­те­рей­них — 10, ба­ка­лій­них — 52, різ­них хар­чо­вих про­дук­тів — 26, ін­ших то­ва­рів — 21. Оп­то­вих скла­дів ви­на та спир­ту — 4, вин­них пог­ре­бів — 5, пив­них крам­ниць — 4, вин­них крам­ниць — 2, трак­ти­рів — 10, рен­сков. пог­ре­бів — 14, чай­на, рес­то­ра­ція. Ба­зар­них май­да­нів — 2, ба­за­ри що­ден­но.

Козацька волость

Бургунка село: дворів — 47, мешканців — 263 (140 чол, 123 жін.), земська школа (20 хлоп., 12 дів.), крамниць дві.

Журавського хутір: дворів 1, мешканців — 9 (5 чол., 4 жін.), біля с. Миколаївка.

Козацьке сільце: дворів 109, мешканців — 591 (298 чол., 293 жін.); волосна управа, земська школа (42 х., 30 д.), казенна кінно-поштова станція, риб.завод, добування вапняку, крамниця, винна крамниця.

Козацька економія: (князя Трубецького), дворів 3, мешканців 218 (183 ч., 35 ж.), біля с. Козацьке.

Миколаївка село: (Журавського), дворів 39, мешканців 244 (120 ч., 122 ж.), рибзавод.

Миколаївська економія (Журавського), дворів 1, мешканців 48 (23 ч., 25 ж.), біля села Миколаївка.

Ольгівка село: (Дядькова), дворів 65, мешканців 225 (105ч., 120 ж.), рибзавод, крамниця.

Ольгівська казенна і земська кінно-поштова станція: дворів 1, мешканців 17 (8 ч., 9ж.).

Ольгівська економія: (Писарева), дворів 1, мешканців 24 (15ч., 9 ж.), біля села Ольгівка.

Одрадо-Кам’янка село: дворів 95, мешканців 645 (311 ч., 334 ж.), церковно-парафіяльна школа (20х., 10 д.), рибзавод, винна крамниця.

Писарєва хутір: дворів 1, мешканців 11(6ч., 5 ж.), біля с.Ольгівка.

Соколи хутір-1: криниці, дворів 3, мешканців 17 (10 ч., 7 ж.).

Трубецького хутір-1 дворів 3, мешканців 24 (11 чол., 13 ж.), біля с. Бургунка.

Трубецького хутір-2: дворів 1, мешканців 4 (2 ч., 2 ж.), біля с. О.Кам’янка.

Трубецького економія: дворів 1, мешканців 28 (16 ч., 12 ж.), біля с. Бургунка.

Качкарівська волость

Агаркова економія: дворів 1, мешканців 11 (7ч., 4 ж.), біля с. Мелове.

Безіменний хутір: дворів 1, мешканців 9 (7ч., 2 ж.). біля Григорієво-Бізюкового монастиря.

Григорієво-Бізюків чоловічий монастир: дворів 1, мешканців 145 (130 ч., 15 ж.), 4 православних церкви, церковно-парафіяльна школа, учнів 21 (10ч., 11ж.).

Григор’ївка хутір: (Зільберга), казенна і земська кінно-поштова станція, дворів 1, мешканців 17 (13 ч., 4 ж.), за 6 верст від Григорієво-Бізюкового монастиря.

Качкарівка село: дворів 362, мешканців 2 896 (1 545 ч., 1 351 ж.); волосне правління, православна церква, єврейський молитовний будинок, земська однокласна школа, учнів 152 (119 х., 33 д.), церковно-парафіяльна школа, учнів 41 (36 х., 5д.), пароплавна пристань, земська поштова станція, земська лікарня, лікар і фельдшер, позичково-ощадна каса, 2 ярмарки, 50 базарних днів, 3 хлібних комори, лісний склад, 11 крамниць, корчма.

Комарівська економія: (Кумарівська)1 двір, мешканців 7 (4 ч., 3 ж.), корчма, біля с. Качкарівка.

Мелове село: дворів 70, мешканців 394 (210 ч., 184 ж.), православна церква, земська однокласна школа (30 х., 12 д.), рибзавод, крамниця.

Меловська казенна кінно-поштова станція: дворів 1, мешканців 7 (6 ч., 1 ж.).

Полуденних хутір: дворів 2, мешканців 16 (8 ч., 8 ж.), біля Григорієво-Бізюкового монастиря.

Рогулеві хутори: дворів 12, мешканців 70 (30 ч., 40 ж.), біля Григорієво-Бізюкового монастиря.

Саблуківка село: дворів 57, мешканців 373 (190 ч., 183 ж.), крамниця.

Сільверсвана (Саблуківська) економія: дворів 1, мешканців 76 ( 57 ч., 19 ж.), лісний склад, біля с. Саблуківка.

Старий хутір: дворів 1, мешканців 5 (2 ч.,3 ж.), біля с. Саблуківка.

Блажкова (Ново-Кам’янська) економія: дворів 3, мешканців 20 (11 ч., 9 ж.), при затоці Дніпра і балки Кам’янки.

Старо-Шведська волость

Дрімайлівка село: дворів 28, мешканців 171 (93 ч., 78 ж.), біля німецької колонії Шлангендорф.

Клостердорф (Костирка): німецька колонія, дворів 68, мешканців 602 (305 ч., 297 ж.), римо-католицька церква, сільська школа Міністерства Народної освіти, учнів 80 (50 х., 30 д.).

Мюльгаузендорф (Мюльгаузен): німецька колонія, дворів 75, мешканців 491 (224 ч., 267 ж.), сільська школа, учнів 49 (22 х., 27 д.), 2 крамниці.

Старо-Шведське (Альт-Шведендорф): німецька колонія, дворів 84, мешканців 604 (301 ч., 303 ж.), волосне правління, євангельсько-лютеранська церква, сільська школа Міністерства Народної Освіти , учнів 91 (53 х., 38 д.), сирітська ощадна каса, 2 крамниці.

Шлангендорф (Гадюче): німецька колонія, дворів 60, мешканців 442 (213 ч., 229 ж.), євангельсько-лютеранська церква, сільська школа Міністерства Народної Освіти, учнів 143 (97 х., 46 д.), паровий млин з виробництвом біля 1,5 тис. крб., крамниця.

Тягинська волость

Волохіна В.І. (Тягинська) економія: дворів 1. Мешканців 37 (32 ч., 5 ж.), біля с.Тягинка.

Волохіна І.І. (Тягинська) економія: дворів 12, мешканців 27 (14 ч., 13 ж.), біля с.Тягинка.

Дем’яненка хутір: дворів 1, мешканців - 3, (1 ч., 2 ж.), біля с. Тягинка.

Дем’яненка економія: дворів 1, мешканців 7 (3 ч., 4 ж.), біля с. Тягинка

Червоно-Бургунський (на землі Ульянової) хутір: дворів 9, мешканців 62 (29 ч., 33 ж.), біля с. Червоний Бургун.

Червоний Бургун село: дворів 46, мешканців 221 (113 ч., 108 ж.), пароплавна пристань, видобування вапняку.

Медведя хутір: дворів 1, мешканців 8 (5 ч., 3 ж.), біля єврейської колонії Львової.

Спиридонівка хутір: дворів 1, мешканців 30 (15 ч., 15 ж.), біля с.Тягинка.

Тягинка село: дворів 228, мешканців 1 826 (954 ч., 872 ж.), волосне правління, православна церква, 2 школи: церковно-парафіяльна і земська, учнів 158 (125 х., 33 д.), амбулаторія, лікар і фельдшер, поштове відділення, казенна кінно-поштова станція, земська поштова станція, рибзавод, хлібна комора, 7 крамниць, корчма.

Ульянової (Червоно-Бургунська) економія: дворів 1, мешканців 19 (12 ч., 7 ж.), біля с.Червоний Бургун.

Казенні єврейські колонії

Львова: в межах Тягинської волості, у віданні пристава Бериславської дільниці і земського начальника 10 дільниці. Дворів 136, мешканців 1.560 (801 ч., 759 ж.), єврейська синагога і молитовний будинок. Школа Міністерства Народної Освіти (60 х., 50 д.), лазня, лісний склад, крамниць 11, корчма.

Ново-Берислав: (Новий Берислав) в межах Старо-Шведської волості, у віданні пристава Бериславської дільниці і земського начальника 10 дільниці. При протоці Дніпра р.Космасі. Дворів 61, мешканців 602 (316 ч., 286 ж.), Сільський приказ. Єврейська синагога. Школа.

 

(«Список населенных мест
Херсонской губернии и статистические данные
о каждом поселении. Херсон. — Тип. Губ. Правл. — 1896».) 

Додати коментарКорисно? Сподобалося? - То поділіться!
Цим Ви допоможете своїм друзям, культурі України та нашому сайту. Дякуємо!

 

Розробка та підтримка

порталу "Просвіти" Херсонщини

Кількість

Наразі на сайті "Просвіта" Херсонщини розміщено 125 книг;
1,628 статей;
383 авторів.
Хронологія

1654 (8) 1917 (6) 1918-1921 (6) 1929 (5) 1932-1933 (67) 1941 (4) 2014-2015 (10) XIX ст. (10)