Видання херсонської філії видавництва "Просвіта":

Вісник Таврійської фундації. Випуск 11
Олег Олексюк. На крилах Просвіти
Вивчення творчості Яра Славутича в школах Херсонщини
Вишиванка. Число 3
Микола Василенко. Уламки імперії
Микола Братан. Футбол з парасолькою
До проблеми дослідження діаспори
(Про діяльність наукової лабораторії "Українська література в англомовному світі")

Зміст

 

ОСЕРЕДКИ ВИВЧЕННЯ ДІАСПОРИ

Наталя Чухонцева, Іван Немченко

До проблеми дослідження діаспори

(Про діяльність наукової лабораторії "Українська література в англомовному світі")

На порубіжжі 80-90-х рр. хвилі демократизації і гласності, що оживили суспільне життя в Україні, сприяли подоланню здавалось непереборного бар'єра між материковою і діаспорною культурами. Безперечно, український літературно-мистецький процес у світі має сприйматись як цілісність, незважаючи на місце проживання авторів. Але враховуючи той факт, що впродовж десятиліть творчість зарубіжних українців усіляко замовчувалась на теренах Радянського Союзу, або ж оцінювалась у викривленому світлі, мусимо хоч і з запізненням, але відкрити для себе й об'єктивно осмислити цей величезний масив діаспорних імен і доробків. З цією метою академічні наукові установи, вузи, загальноосвітні заклади приділяють усе більше й більше уваги набуткам зарубіжного українства. У багатьох вузах України викладаються відповідні курси і спецкурси з діаспори, створюються науково-дослідницькі лабораторії зазначеної спеціалізації. Певні здобутки у цьому плані мають і херсонці.

Міжкафедральна науково-дослідна лабораторія "Українська література в англомовному світі" створена як науково-дослідний підрозділ Херсонського державного університету рішенням ученої ради Херсонського державного університету в жовтні 2003 року з метою проведення наукових досліджень у галузі літератури української діаспори та зв'язків її з вітчизняним і англомовним літературно-мистецьким процесом. Діяльність лабораторії регламентується чинними нормативними актами і постановами Міністерства освіти і науки України. Адміністративно лабораторія "Українська література в англомовному світі" підпорядковується деканатові факультету української філології та журналістики Херсонського державного університету.

Пріоритетними напрямками діяльності лабораторії є: 1) дослідження літератури української діаспори; 2) вивчення зв'язків між українською та англомовними літературами (Великої Британії, США, Канади, Австралії та ін.); 3) простеження рецепції й адаптації української літератури в англомовному світі.

Серед основних завдань, над реалізацією яких працюють члени лабораторії, слід назвати такі: 1) розробка теоретичних і практичних аспектів проблеми художнього перекладу; 2) каталогізація праць, присвячених літературі діаспори та українсько-англійським, українсько-канадським, українсько-американським, українсько-австралійським літературним зв'язкам; 3) підготовка курсових і дипломних робіт, магістерських і кандидатських дисертацій; 4) розробка спецкурсів і спецсемінарів для студентів; 5) випуск спеціального видання та публікація наукових і навчально-методичних робіт (посібників, статей, методичних рекомендацій тощо); 6) участь членів лабораторії у семінарах, курсах перепідготовки адміністративних, педагогічних кадрів, виступи перед учнями шкіл, студентами середніх та вищих закладів освіти, виступи по радіо і телебаченню з метою ознайомлення громадськості з набутками літератури і мистецтва діаспори та англомовних країн.

Штатний розклад лабораторії узгоджено з деканом факультету української філології та журналістики, проректором з наукової роботи, затверджено ректором Херсонського державного університету.

Співробітниками лабораторії є науковці Херсонського державного університету та інших закладів України, студенти в порядку виконання робіт за програмою наукових досліджень лабораторії. На базі лабораторії працюють проблемні групи: "Творчі світи письменників української діаспори" (доцент Г.В.Немченко), "Поетика письменників Херсонщини та діаспори" (доцент І.В.Немченко), "Сучасні проблеми лінгвістики тексту та методики викладання англійської мови" (доцент В.М.Мелконян), "Сучасні проблеми перекладу та граматики англійської мови" (доцент О.Ф.Свиридов).

Лабораторія працює на громадських засадах. Завідувач лабораторією "Українська література в англомовному світі" доцент І.В.Немченко разом з заступниками - доцентами Н.Д.Чухонцевою і В.М.Мелконян відповідають за розробку принципових напрямків діяльності лабораторії, здійснюють керівництво роботою лабораторії, контролюють виконання запланованих заходів за відповідними науковими напрямками, дбають про впровадження наукових розробок лабораторії в педагогічну практику, про розвиток матеріальної бази лабораторії.

До штату лабораторії належать І.Немченко, завідувач лабораторії, кандидат філологічних наук, доцент; заступники - Н.Чухонцева, кандидат філологічних наук, доцент, член спеціалізованої вченої ради К.67.053.02 у ХДУ, В.Мелконян, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та практики англійської мови; члени лабораторії - М.Пентилюк, доктор педагогічних наук, професор, голова спеціалізованої ради Херсонського державного університету; В.Олексенко, доктор філологічних наук, професор; Л.Бєлєхова, доктор філологічних наук, професор; Г.Чумаченко, доктор філологічних наук, професор; А.Демченко, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри українського літературознавства; Л.Покорна, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов; Л.Голомб, доктор філологічних наук, професор кафедри української літератури Ужгородського державного університету; Г.Немченко, кандидат філологічних наук, доцент; В.Загороднюк, кандидат філологічних наук, доцент; І.Цуркан, кандидат філологічних наук, доцент, завідуючий кафедрою української художньої культури; Л.Бондаренко, кандидат педагогічних наук, доцент; О.Свиридов, кандидат філологічних наук, доцент; В.Сорока, старший викладач; В.Галаган, старший викладач; Л.Ярошевська, асистент; М.Чорна, аспірант; М.Василенко, член Національної спілки письменників України, перекладач; С.Кияшко, завідуюча бібліотекою діаспори при лабораторії; В.Засименко, магістр, секретар.

Почесними членами лабораторії було обрано таких діячів, як: Яр Славутич, письменник, літературний критик, мовознавець, перекладач (Едмонтон, Канада); Андрій Легіт (Ворушило), поет, перекладач (Лондон, Англія - Київ, Україна); Ярополк Ласовський, науковець, музикознавець (університет Кларіон, Пенсильванія, США); Тадей Карабович, поет, перекладач, літературний критик (Люблін, Польща); Андрій Євса, письменник, перекладач (Одеса, Україна).

Міжкафедральна науково-дослідна лабораторія "Українська література в англомовному світі" виникла у результаті багаторічної й копіткої підготовчої роботи, яка проводилась викладачами і студентами факультету української філології та журналістики - на кафедрах українського літературознавства і теорії та практики англійської мови протягом останніх десяти років активно розроблялася тематика наукових досліджень, пов'язаних із вивченням українського письменства в світовому мистецькому контексті, зокрема в англомовних країнах.

Першочерговим напрямком у цій царині стало дослідження життя і творчості українських письменників Англії (А.Легіт, О.Де, Б.Бора, М.Верес, В.Смерека, Г.Мазуренко, С.Фостун), Канади (Яр Славутич, О.Зуєвський, Н.Лівицька-Холодна, Л.Мурович, Л.Палій, М.Царинник, С.Гурко, Д.Струк, М.Голод), Австралії (М.Лазорський, Д.Нитченко, Л.Ткач, Г.Вишневий, К.Фольц, Є.Гаран), поетів Нью-Йоркської групи (Ю.Тарнавський, Б.Бойчук, Б.Рубчак, П.Килина, Ж.Васильківська, Е.Андієвська, В.Вовк) та ін. У працях членів лабораторії та їх вихованців - студентів, магістрантів, аспірантів, слухачів МАН - співставляються творчі індивідуальності українських авторів та англомовних митців, простежуються особливості українських перекладів з англійських, американських поетів Д.Кітса, Д.Донна, П.-Б.Шеллі, Г.Лонгфелло, Р.Кіплінга та ін.

На кафедрі українського літературознавства підготовлено й опубліковано посібник з літератури діаспори Галини Немченко та Івана Немченка "Вежі духовності", що з'явився як результат їх багатолітньої дослідницької і викладацької праці. Доцент І.В.Немченко впродовж багатьох років викладає курс "Література діаспори". Доценти Н.Д.Чухонцева та І.В.Немченко проводять заняття для магістрантів з спецкурсу "Сучасна література в діаспорі й Україні", а доцент Г.В.Немченко веде спецсемінар "Творчі світи письменників української діаспори". Доценти Г.В.Немченко та І.В.Немченко керують проблемними групами зазначеного напрямку. Плідно займаються дослідженням письменства діаспори та зв'язків між українською й англійською літературами й інші науковці: М.І.Пентилюк, Л.І.Бєлєхова, Л.Г.Голомб, В.М.Мелконян, В.П.Олексенко, А.В.Демченко, В.С.Загороднюк та ін., що репрезентують різні кафедри вузу.

Професор Л.І.Бєлєхова в 2000 році захистила докторську дисертацію "Образний простір американської поезії: лінгво-когнітивний аспект", а доцент Л.Г.Бондаренко 2001 року захистила кандидатську дисертацію "Вивчення ліричних творів на уроках української літератури у взаємозв'язку із зарубіжною (9-11 класи)". У 2003 році на базі факультету було проведено Всеукраїнську студентську наукову конференцію "Актуальні проблеми вивчення літератури української діаспори". Відповідальним за проведення цього заходу був доцент І.М.Цуркан. Ним же упорядковано й випущено в світ того ж 2003 року збірник матеріалів конференції під однойменною назвою, а також видання "Українська література зарубіжжя: Навчально-методичні рекомендації до вивчення курсу" (Херсон: Вид-во ХДУ, 2003. - 32 с.).

Щороку з даної проблематики викладачами кафедр готувалися і проголошувалися на Міжнародних, Всеукраїнських, обласних, університетських наукових конференціях доповіді й повідомлення. Так, у 1997 році Л.Бондаренко та І.Немченко виступали на Міжнародній науковій конференції "Євген Маланюк: література, історіософія, культурологія" (Кіровоград, 1997).

Під керівництвом членів лабораторії готуються студентські доповіді на аналогічних наукових форумах, захищаються численні курсові й дипломні роботи, магістерські дисертації, дослідницькі роботи слухачів Малої академії наук України. Напрацювання з даної проблематики викладачів кафедри українського літературознавства та кафедри теорії та практики англійської мови систематизуються і впроваджуються у практику середніх і вищих закладів освіти, зокрема і нашого університету.

Створена на базі кафедри українського літературознавства міжкафедральна науково-дослідна лабораторія дозволяє згуртувати науковців нашого університету, окремих учених Херсонщини, інших міст України та зарубіжжя навколо розв'язання актуальних проблем літературознавства та мовознавства.

Серед перших заходів, здійснених нашим науковим осередком, слід назвати каталогізацію друкованих праць, публіцистичних і літературних творів членів лабораторії, а також виконаних під їхнім керівництвом статей студентів, що присвячувались проблемам, над якими працює лабораторія "Українська література в англомовному світі". Укладено "Каталог наукових і методичних публікацій працівників міжкафедральної науково-дослідної лабораторії "Українська література в англомовному світі" з діаспорної проблематики", "Каталог літературних творів, публіцистики та художніх перекладів працівників міжкафедральної науково-дослідної лабораторії "Українська література в англомовному світі" з діаспорної проблематики", "Каталог cтудентських наукових і методичних публікацій з діаспорної проблематики, підготовлених під керівництвом працівників міжкафедральної науково-дослідної лабораторії "Українська література в англомовному світі".

Членами лабораторії систематично здійснювались дослідження літератури української діаспори. Лише за останні роки було опубліковано кілька десятків викладацьких і студентських праць за напрямками роботи лабораторії.

Протягом двох минулих літ члени лабораторії брали участь як доповідачі з проблем діаспори у Міжнародній науковій конференції "Актуальні проблеми сучасної української філології" (Тирасполь, 2004; професор М.І.Пентилюк), та I Міжнародному театральному симпозіумі "Література-театр-суспільство" (Херсон, 2005; Л.Г.Бондаренко, І.В.Немченко), у Всеукраїнській науковій конференції "Поетика художнього тексту" (Херсон,2003; А.В.Демченко, М.І.Пентилюк, Г.В.Немченко, Н.Д.Чухонцева, І.В.Немченко), в обласних конференціях "Зарубіжні українці: хто вони?" (Херсон, 2003; доценти Г.В.Немченко, І.В.Немченко, письменник М.О.Василенко) та "Українські патріоти інонаціонального походження" (Херсон, 2004; доценти А.В.Демченко, Г.В.Немченко, Н.Д.Чухонцева, І.В.Немченко, В.С.Загороднюк), в університетській науковій конференції до річниці П.Калнишевського (Херсон, 2003; доценти А.В.Демченко, І.В.Немченко, В.С.Загороднюк, Н.Д.Чухонцева) та до 100-річчя від дня народження У.Самчука (Херсон, 2005; професор В.П.Олексенко, доценти А.В.Демченко, Г.В.Немченко, Л.Г.Бондаренко, Н.Д.Чухонцева, І.В.Немченко, В.С.Загороднюк, асистент Л.Ярошевська, студенти О.Шорник і Ю.Дорошенко). На традиційних щорічних Шевченківських конференціях, що проводяться в ХДУ, традиційно розглядаються прблеми висвітлення постаті Кобзаря в художній літературі та критиці й публіцистиці діаспори.

Під керівництвом членів лабораторії у рамках проблемних груп підготовлено й захищено цілий ряд магістерських робіт з діаспорної проблематики: "Художня специфіка поезії Андрія Легота" Ю.Гусєвої (керівник - доцент І.В.Немченко); "Художня специфіка романів В.Барки "Жовтий князь" і "Рай" С.Норченко (керівник - доцент І.В.Немченко); "Рецепція традицій В.Скотта в українському історичному романі" О.Устименко (керівник - доцент Н.Д.Чухонцева); "Психологізм малої прози Володимира Винниченка (еволюція індивідуального стилю)" Н.Косар (керівник - доцент І.М.Цуркан); "Пригоди молодого лицаря. Роман з козацьких часів" Спиридона Черкасенка: типологія жанру" Г.Гурелі (керівник - доцент І.М.Цуркан); Н.Юрченко "Проблематика і художня своєрідність п'єс В.Винниченка "Закон" і "Брехня" (керівник - доцент І.М.Цуркан) та ін. Виконано й успішно захищено багато дипломних робіт з діаспорної проблематики: "Гумор і сатира в творчості Остапа Вишні та Миколи Понеділка" Т.Луцкіної (керівник - доцент І.В.Немченко); "Концепція України в доробку Т.Осьмачки" Н.Василкової (керівник - доцент Г.В.Немченко); "Художні домінанти поезій Євгена Маланюка" О.Позняк (керівник - доцент А.В.Демченко А.В.); "Яр Славутич як інтерпретатор англомовних поетів" О.Крикун (керівник - доцент Н.Д.Чухонцева); "Пейзажно-медитативна лірика в українській і англійській літературах кінця ХІХ - початку ХХ ст." К.Абдуленко (керівник - доцент Н.Д.Чухонцева); "Поетика лірики Богдана-Ігоря Антонича і Уолта Уїтмена" І.Корсун (керівник - доцент Н.Д.Чухонцева). Серед бакалаврських робіт з діаспорної проблематики слід відзначити: "Особливості вивчення поезії Олександра Олеся" О.Надточій (керівник - доцент Н.Д.Чухонцева); "Форми позакласної роботи з літературного краєзнавства" М.Нікішенко (керівник - доцент І.В.Немченко); "Вивчення творчості Празької школи в загальноосвітніх закладах" І.Булавки (керівник - доцент І.В.Немченко); "Вивчення творчості Уласа Самчука в школі" О.Шорник (керівник - доцент Г.В.Немченко); "Вивчення творів на тему еміграції (Т.Бордуляка, В.Стефаника, Д.Марковича) на уроках позакласного читання в середній школі" Н.Пословської (керівник - доцент Г.В.Немченко); "Виховання патріотизму у процесі вивчення української еміграційної поезії" І.Кіндри (керівник - доцент Л.Г.Бондаренко); "Вивчення епічних творів у старших класах у взаємозв'язку із зарубіжною літературою" Ю.Збітнєвої (керівник - ст. викладач В.В.Галаган).

Лише протягом останнього часу під керівництвом членів лабораторії було підготовлено і захищено 35 курсових робіт з діаспорної проблематики та англо-українських літературних зв'язків:

1) під керівництвом доцента Н.Д.Чухонцевої: "Образ Понтія Пілата у творах Наталени Королевої та Михайла Булгакова" О.Вуйцик; "Античні мотиви в поезії Т.Осьмачки" Н.Андрішак; "Естетика українського неокласицизму: джерела, образи, поетика" Є.Чернищук; "Байронізм в українській поезії" Ю.Вишинської; "Розвиток традицій Вальтера Скотта в українській художній історичній прозі" О.Вітвицької; "Історико-пригодницький роман в українській і англійській літературах" М.Копанєвої; "Балада в українській і англійській літературах" О.Галаган; "Образна символіка у ліриці Олександра Олеся" О.Шкрябіної;

2) під керівництвом доцента І.В.Немченка: "Життєвий і творчий шлях Василя Вишиваного" Т.Робак; "Мотиви та образи поезії Івана Багряного" Л.Повод; "Жанр поеми в творчості Яра Славутича" Л.Майбороди; "Жанр поеми у творчості поетів Празької школи" Н.Васенко; "Художня специфіка поезії Олени Теліги" Л.Климчук; "Тема еміграції в українській літературі XIX - поч. ХХ ст." В.Маслюк; "Образ рідного краю в творчості українських поетів Англії" Т.Закупнєвої; "Тема України в поезії Н.Лівицької-Холодної" О.Скрипаль; "Мотиви та образи еміграційної лірики Олександра Олеся" В.Ільницької; "Образ Херсонщини в поезії М.Чернявського і Яра Славутича" О.Кобзар; "В.Винниченко як майстер дитячого оповідання" І.Гуди;

3) під керівництвом доцента Г.В.Немченко: "Концепція України в творчості Уласа Самчука" О.Шорник; "Жанрова специфіка романістики І.Багряного" О.Швидкої; "Філософське осмислення образу України в повісті Т.Осьмачки "Старший боярин" С.Рябової; "Тема еміграції у творах української літератури XIX - I половини ХХ ст. ("Бузьки", "Іван Бразилієць", "Ось куди ми пійдемо, небого" Т.Бордуляка та ін.) Н.Пословської;

4) під керівництвом доцента А.В.Демченко: "Поетика творів Юрія Клена" О.Бігун;

5) під керівництвом доцента В.С.Загороднюка: "Національна ідея у творчості Олега Ольжича" Г.Жарій; "Проблема голодомору у романі Василя Барки "Жовтий князь" Л.Корнійчук; "Психологізм характеротворення у романі І.Багряного "Сад Гетсиманський" Ю.Дементьєвої;

6) під керівництвом ст. викладача В.В.Галаган: "Культурологічне поле поезій Т.Осьмачки" Н.Шепти;

7) під керівництвом асистента М.М.Чорної: "Роман Василя Барки "Жовтий князь" у контексті творів про голодомор" М.Самсонової; "Сонячна машина" В.Винниченка в контексті української пригодницької прози" Ю.Маркової; "Героїчне у ліриці О.Ольжича та О.Теліги" І.Кіндри; "Образи-символи в ліриці Олександра Олеся" І.Срібної; "Проблематика і поетика роману Івана Багряного "Людина біжить над прірвою" А.Мартиненко; "Історіософські мотиви в поезії Євгена Маланюка" В.Давидової.

Підготовлено десятки виступів студентів на наукових конференціях за напрямками роботи лабораторії.

Упорядковано та зроблено опис кафедральної діаспорної бібліотеки (С.Кияшко).

Готуються до друку спільно з Таврійською фундацією (ОВУД) перші числа літературно-наукового річника "Вісник" (головний редактор - доцент І.В.Немченко, до редколегії входять такі члени лабораторії: доцент А.В.Демченко, доцент Н.Д.Чухонцева, доцент Г.В.Немченко, письменник М.Василенко, а також представники Таврійської фундації).

Члени лабораторії беруть участь в опонуванні дисертацій. Так, професор М.І.Пентилюк у жовтні 2004 року опонувала на захисті А.Нікітченко з теми "Лінгводидактичні умови навчання української мови в Республіці Молдова").

Протягом минулих років членами лабораторії були підготовлені й проведені літературно-мистецькі вечори до ювілеїв Олександра Олеся, Олени Теліги, Олега Ольжича та інших діячів діаспори.

У листопаді 2003 року було влаштовано зустріч викладачів і студентів факультету філології та журналістики Херсонського державного університету з представником українського зарубіжжя - доктором Ярополком Лісовським, професором Університету Кларіон зі штату Пенсильванія (США).

Систематично провадиться листування з представниками діаспори Яром Славутичем (Канада, Едмонтон), Тадеєм Карабовичем (Польща, Люблін), Еммою Андієвською (Німеччина, Мюнхен) та ін. Отримано від представників українського зарубіжжя книги і газети, котрі використовуються викладачами і студентами університету при підготовці до лекційних, семінарських і практичних занять.

Члени лабораторії публікують і свої літературні твори про діячів діаспори. Зокрема І.Немченко протягом останніх літ видрукував кілька десятків поезій та казок про Василя Вишиваного й Симона Петлюру (цикл "Король українських сердець" та "Казка про Василя Вишиваного, Симона Сміливого та Україну Чорнобриву"), Олександра Олеся й Олега Ольжича ("Олесь і Ольжич"), Яра Славутича ("Казка про Яра Славутича" й присвята "Ярові Славутичу"), Євгена Маланюка, Івана Багряного, Уласа Самчука, Юрія Дарагана, Олену Телігу, Юрія Клена, Івана Колоса, Богдана Бору, Андрія Легота, Зою Когут, Тадея Карабовича, Івана Златокудра, Юрія Гаврилюка, Мілю Лучак, Івана Киризюка (цикл "Акровірші діаспорні") та ін. Миколою Василенком опубліковано 11 художніх перекладів з англійських та американських письменників - Джорджа Гордона Байрона ("Ридаєш ти", "Шильйон", "Сонце безсонних"), Персі Біші Шеллі ("Пісня англійцям", "Озімандія", "Світові мандрівники"), Альфреда Теннісона ("Орел"), Джона Кітса ("Коник і цвіркун"), Генрі Лонгфелло ("Exelsior", "Стріла і пісня"), Алана Рамзея "На пам'ятник поетові Батлеру".

Систематично проводяться лекції за проблематикою лабораторії для учителів міста й області в Регіональному інституті післядипломної освіти (РІПО), для слухачів Малої академії наук України (відповідальні М.І.Пентилюк, А.В.Демченко, Н.Д.Чухонцева, І.В.Немченко, В.С.Загороднюк). Професор М.І.Пентилюк і доцент Н.Д.Чухонцева виступали з лекціями у м.Севастополі (Республіка Крим).

21 травня 2004 року членами лабораторії було проведено презентацію другого видання збірника "Поетика Яра Славутича".

Презентація нової книги Яра Славутича "Поезії та поеми" відбулась у жовтні 2004 року.

Представники лабораторії беруть участь у роботі Таврійської Фундації (Осередку вивчення української діаспори). Це А.Демченко, Г.Немченко, Н.Чухонцева, М.Василенко, І.Немченко, В.Сорока, В.Галаган та ін.

Проводяться спільні заходи щодо пропаганди здобутків діаспори з міськими й обласними бібліотеками, вузами, школами, музеями та ін. Так, разом з працівниками Херсонського обласного літературного музею силами студентів і викладачів університету ще в 90-х роках було проведено два міських вечори пам'яті поетів Празької школи. Ця традиція співпраці з названим музеєм продовжується й донині. Спільно з Херсонською обласною науковою універсальною бібліотекою було проведено наукову конференцію і виставку "Зарубіжні українці: хто вони" (Херсон, 2003) з залученням вчителів, студентів, учнів шкіл та вузів міста, а також громадських організацій. Від лабораторії виступали з доповідями М.Василенко, Г.Немченко, І.Немченко, магістрант О.Нечитайло. А спільно з Конгресом української інтелігенції та "Просвітою" підготовлено конференцію і виставку "Українські патріоти інонаціонального походження" (Херсон, 2004). В роботі цього наукового зібрання взяли участь М.Оленковський, М.Василенко, Т.Карпець, А.Демченко, Г.Немченко, В.Загороднюк, І.Немченко, а також студенти-філологи. У листопаді 2004 року спільно з Херсонським колегіумом імені Є.Маланюка проведено зустріч з поетом і дослідником діаспори Д.Павличком. На Херсонському обласному телебаченні відновлено цикл телепрограм "Україна: від мови до нації" (ведуча О.Мелещенко). Перша передача циклу була присвячена поетам Празької школи (доцент І.Немченко).

Члени лабораторії здійснюють керівництво дослідженнями з діаспорної проблематики слухачів Малої академії наук. Цією справою традиційно займаються І.Немченко, А.Демченко, Г.Немченко, Н.Чухонцева, В.Загороднюк.

З проблематики лабораторії було виголошено чимало наукових доповідей на кафедральному семінарі ("Античний світ у поезії Є.Маланюка та Яра Славутича" А.Демченко, "Сучасні українські поети в Англії" та "Художні світи українських поетів Польщі" І.Немченка, "Неокласична концепція творчості Юрія Клена" В.Загороднюка та ін.).

Члени лабораторії щороку готують до друку десятки статей за проблематикою лабораторії.

Іван та Галина Немченко відвідали концерт українських хореографічних колективів "Надія" та "Трембіта" з Канади (Едмонтон), що влітку 2004 року гастролювали в Україні.

Нижче подаємо перелік основних публікацій наших працівників за напрямками діяльності міжкафедральної науково-дослідної лабораторії:

1. Бєлєхова Л. Образна картина світу у віршованих текстах К.Сендберга та М.Рильського // Проблеми зіставної семантики: Зб.наук.статей та доп. Міжнародної наук.конф. "Проблеми зіставної семантики". - К.,1999. - С.320-324.
2. Бєлєхова Л. Інтерпретація та переклад поетичного тексту: Навч. посібник для магістрів та аспірантів. - Херсон, 2001. - 92 с.
3. Бєлєхова Л. Словесний поетичний образ в історико-типологічній перспективі: лінгво-когнітивний аспект: Монографія. - Херсон, 2002. - 368 с.
4. Бєлєхова Л. Словесний поетичний образ-метабола в поезії мови (на матеріалі американської, російської та української поезії) // Південний архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць. Випуск XX. - Херсон: Видавництво ХДУ, 2003. - С.67-71.
5. Бєлєхова Л. Стратегії й тактики інтерпретації поетичних текстів (на матеріалі перекладів американської поезії на українську мову) //Південний архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць. Випуск XXI. - Херсон: Видавництво ХДУ, 2003. - С.237-243.
6. Бондаренко Л.Г. "Ніхто й ніщо нас не розлучить з Нею..." (До вивчення творчості Євгена Маланюка у взаємозв'язку із зарубіжною літературою) // Українська література в загальноосвітній школі. - 1999. - № 6. - С. 16-20.
7. Бондаренко Л.Г. "Ми самотою йдем по хвилі білогривій..." (До вивчення творчості неокласиків у європейському літературному контексті) // Українська література в загальноосвітній школі. - 2000. - № 1. - С. 29-32.
8. Бондаренко Л.Г. Вивчення української лірики у світовому контексті: витоки і сьогодення // Педагогічні науки: Зб. наукових праць. - Вип. 13. - Херсон: Айлант, 2000. - С. 350-355.
9. Бондаренко Л.Г. Вивчення української лірики у взаємозв'язку із зарубіжною - важливий напрям якісного реформування викладання рідної літератури в середніх навчальних закладах // Південний архів: Філологічні науки: Збірник наукових праць. - Вип. ІХ. - Херсон: Айлант, 2001. - С. 324-326.
10. Бондаренко Л.Г. Вивчення творчості Євгена Маланюка в контексті західноєвропейського символізму // Євген Маланюк: література, історіософія, культурологія // Матеріали Міжнарод. наук. конференції, присвяченої 100-річчю від дня народження Є.Маланюка: У 2-х ч. - Кіровоград: КДПУ, 1997. - Ч. ІІ. - С.17-20.
11. Бондаренко Л.Г. Біблія в художньому мисленні Івана Багряного (на матеріалі роману "Сад Гетсиманський") // Поетика художнього тексту: Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції. - К., Херсон, 1996. - С.156-157.
12. Бондаренко Л.Г. Вивчення збірки П.Тичини "Сонячні кларнети" в контексті світової поезії //Південний архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць. Випуск XXI. - Херсон: Видавництво ХДУ, 2003. - С.228-230.
13. Галаган В.В. Західно-європейський роман і творчість О. Гончара (до проблеми психологізму) // Література й історія. Матеріали Міжнародної наукової конференції. - Запорізький державний університет, 1998. - С.11-15.
14. Демченко А.В., Кузьменко Л. Особливості поетики творів Євгена Маланюка // Південний архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць. Випуск VIII. - Херсон: Видавництво ХДУ, 2000. - С.31-34.
15. Демченко А.В. Антична мудрість на теренах української поезії (На матеріалах поетичних творів Яра Славутича) // Поетика Яра Славутича / Упор. Іван Лопушинський. - 2-е доп. вид. - Харків-Херсон, 2003. - С.212-223.
16. Демченко А.В. Антика в поетичній творчості Євгена Маланюка та Яра Славутича //Південний архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць. Випуск XXI. - Херсон: Видавництво ХДУ, 2003. - С.168-174.
17. Загороднюк В.С. Своєрідність хронотопу в повісті О.Солженіцина "Один день Івана Денисовича" та в романі Івана Багряного "Сад Гетсиманський" // Південний архів: Філологічні науки: Збірник наукових праць. - Херсон, 2001. - С. 214-216.
18. Загороднюк В.С. М.Стельмах й І.Кошелівець: проблема змісту і функцій художнього слова // Південний архів: Філологічні науки: Збірник наукових праць. - Херсон, 2001. - Випуск ХV. - С.191-194.
19. Загороднюк В.Г. "Не в'яне квітка українськості..." (Україна і діаспора в поезії Івана Немченка) // Немченко І.В. Квітка України: Вірші. - К.-Херсон, 2005. - С. 3-6.
20. Немченко Г.В., Немченко І.В. Вивчення козацьких поезій Михайла Стельмаха та Яра Славутича в середній школі // Феномен українського козацтва в контексті світової історії і культури: Тези доп.наук.конф. - Херсон,1992. - С.93-95.
21. Немченко Г.В., Немченко І.В. Образ кошового отамана Петра Калнишевського у творах Григорія Жученка та Миколи Василенка [Яр Славутич] // Феномен українського козацтва в контексті світової історії і культури: Тези доп.наук.конф. - Херсон, 1992. - С.74-76.
22. Немченко Г.В., Немченко І.В. Література рідного краю: Методичний посібник. - Херсон,1994. - 100 с. [про Яра Славутича - С.25-28; про Ілька Борщака - С.25, 27, 76-77, 98].
23. Немченко Г.В., Немченко І.В. Вежі духовності: Посібник з літератури української діаспори. - Херсон: Айлант, 2000. - 252 с.
24. Немченко Г.В., Немченко І.В. "Щоб колосились зерна перемоги" (До 95-річчя від дня народження поетки-борця Олени Теліги) // Визвольний шлях. - 2001. - № 7. - С. 56-68.
25. Немченко Г.В., Немченко І.В. "Любові ненаситної скарби" (До 100-річчя від дня народження Наталі Лівицької-Холодної) // Визвольний шлях. - 2002. - № 12. - С.85-97.
26. Немченко Г.В., Немченко І.В. "Він був поглинутий рікою забуття...": [Т.Осьмачка] // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2004. - № 3. - С.12-13.
27. Немченко Г.В. Інтимна лірика Яра Славутича // Херсонський збірник: До 80-річчя Яра Славутича. - Херсон, 1998. - С. 73-75.
28. Немченко Г.В. Поетика інтимної лірики Яра Славутича // Поетика Яра Славутича / Упор. І.Лопушинський. - Київ-Херсон, 1999. - С. 26-32.
29. Немченко Г.В. Вивчення біографії Яра Славутича на уроці літератури рідного краю // Краєзнавство і туризм: освіта, виховання, стиль життя: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. - К., 2000. - С. 213-218.
30. Немченко Г.В. Поетика Наталі Лівицької-Холодної // Південний архів: Філологічні науки: Збірник наукових праць. - Вип. ІХ. - Херсон, 2001. - С. 265-274.
31. Немченко Г.В. Митець світового масштабу (Улас Самчук і його епос "Волинь") // Південний архів: Філологічні науки: Збірник наукових праць. - Вип.ХІІІ. - Херсон, 2001. - С.131-134.
32. Немченко Г.В. "Волинь" та "Марія" Уласа Самчука як зразки романного епосу // Сучасний погляд на літературу: Наук.зб.: Пам'яті академіка Петра Хропка. - К., 2004. - С.102-121.
33. Немченко І.В. Формування національної свідомості учнів на уроці за творчістю Олега Ольжича в 11 класі // Гуманітарна освіта і проблеми виховання молоді: Матеріали і методичні рекомендації Всеукр.наук.конф. - Херсон, 1995. - Вип.1. - С.27-28.
34. Немченко І.В. Збірка поезій Олега Ольжича "Вежі" (1940) як школа громадянської мужності // Формування громадянської самосвідомості молоді: Тези і матеріали Всеукр.наук.конф. - Донецьк, 1995. - С.98-99.
35. Немченко І.В. Повість "Ротонда душогубців" Тодося Осьмачки як засіб формування національної самосвідомості студентів та учнів: Матеріали Всеукр. наук. конф. - Полтава, 1995. - С.84-87.
36. Немченко І.В. Тема голоду на Україні в поезії Тодося Осьмачки та Яра Славутича // Творчість Т.С.Осьмачки в контексті українського письменства ХХ ст.: Матеріали Всеукр. наук. конф. - Черкаси, 1995. - С.17-18.
37. Немченко І.В. Література українського зарубіжжя (Яр Славутич) // Джерела. - 1995. - № 20-22. - С.12-13.
38. Немченко І.В. "Відвага і вогонь самопосвяти" [Олег Ольжич] // Степова Україна.- 1995. - №1.
39. Немченко І.В. "Живе свідчення історії" [Яр Славутич] // Степова Україна. - 1996. - № 1.
40. Немченко І.В. Шевченківська тема в поетичній творчості Яра Славутича // З Україною в серці: Збірник. - Херсон, 1996. - С.62-70.
41. Немченко І.В. УПА в поетичній творчості Яра Славутича (до проблеми вивчення упівської теми в літературі) // Сучасні проблеми вивчення фольклору та літератури у вищих і середніх навчальних закладах: Матеріали Всеукр.наук.конф. - Мелітополь-Київ, 1996. - С.88-89.
42. Немченко І.В. Постать Пантелеймона Куліша в поетичних творах Євгена Маланюка // Євген Маланюк: література, історіософія, культурологія: Мат. Міжнар. наук. конф. - Кіровоград, 1997. - Ч. 2. - С. 42-45.
43. Немченко І.В. Тема подвижництва у поезії Яра Славутича // Херсонський збірник: До 80-річчя Яра Славутича / Упор. А.Крат. - Київ - Херсон, 1998. - С. 64-72.
44. Немченко І.В. Спогади Яра Славутича про більшовицьке свавілля 1930-х років // Херсонський збірник: До 80-річчя Яра Славутича / Упор. А.Крат. - Київ - Херсон, 1998. - С. 131-137.
45. Немченко І.В. Метрика та строфіка Яра Славутича // Поетика Яра Славутича / Упор. А.Лопушинський. - Київ-Херсон, 1999. - С. 33-56.
46. Немченко І.В. "Встає цитаделя духа": Героїчна домінанта в долі й творчості поетів-оунівців // Визвольний шлях. - 2000. - № 2. - С. 57-63.
47. Немченко І.В. Діяльність УПА в поетичній інтерпретації Яра Славутича // Визвольний шлях. - 2000. - № 8. - С. 43-47.
48. Немченко І.В. Лірика Яра Славутича як об'єкт краєзнавчого дослідження в школі // Краєзнавство і туризм: освіта, виховання, стиль життя: Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції - К., 2000. - С. 218-222.
49. Немченко І.В. Шевченківські мотиви у творчості Андрія Легота // Визвольний шлях. - 2001. - № 3. - С. 89-96.
50. Немченко І.В. Художня специфіка лірики Олени Теліги // Південний архів: Філологічні науки: Збірник наукових праць. - 2001. - Вип. ІХ. - С. 275-280.
51. Немченко І.В. Нобелівської премії не дочекався... (творче обличчя Тодося Осьмачки) // Південний архів: Філологічні науки: Збірник наукових праць. - 2001. - Вип. ХІІІ. - С.122-130.
52. Немченко І.В. "Вийдемо до сонця з темних мурів..." (Огляд поетичного доробку Івана Багряного): Частина перша // Визвольний шлях. - 2001. - № 10. - С. 93-107.
53. Немченко І.В. "Вийдемо до сонця з темних мурів..." (Огляд поетичного доробку Івана Багряного): Частина друга // Визвольний шлях. - 2001. - № 11. - С. 86-100.
54. Немченко І.В. "Крізь морок, битви, тюрми і наруги..." (Життєвий і поетичний розгін Андрія Ворушила-Легота): Частина перша // Визвольний шлях. - 2001. - № 12. - С. 81-100.
55. Немченко І.В. "Крізь морок, битви, тюрми і наруги..." (Життєвий і поетичний розгін Андрія Ворушила-Легота): Частина друга // Визвольний шлях. - 2002. - № 1. - С. 82-96.
56. Немченко І.В. "І кожна рима, як свячений ніж..." (Із спостережень над поезіями Є.Маланюка: Частина перша // Визвольний шлях. - 2002. - № 4. - С. 97-106.
57. Немченко І.В. "І кожна рима, як свячений ніж..." (Із спостережень над поезіями Є.Маланюка: Частина друга // Визвольний шлях. - 2002. - № 5. - С. 110-124.
58. Немченко І.В. Поезія Дніпрової Чайки: Монографія. - Херсон, 2002. - 130 с. [про Андрія Легота - С.46-47, 124; про Ф.Будилена - С. 46-48, 124].
59. Немченко І.В. Матеріали до лекції "Поезія Тадея Карабовича" // Печатное слово. - 2003. - № 3. - С.42-48.
60. Немченко І.В. "Моя Україна зовсім не моя...": Рец. на кн.: Карабович Т. Вибрані поезії. Білосток, PRYMAT, 2001. - 321 с. // Визвольний шлях. - 2003. - № 7. - С.122-127.
61. Немченко І.В. Із спостережень над текстами Тадея Карабовича // Південний архів: Філологічні науки: Збірник наукових праць. - Херсон, 2003. - Вип.ХХІ. - С.180-186.
62. Немченко І.В. Матеріали до лекції "Життя і творчість Андрія Легота" // Печатное слово. - 2004. - № 1. - С.82-91.
63. Олексенко В.П. Лексеми-кольороназви в поетичних творах Яра Славутича // Українська література в загальноєвропейському контексті: Мат.Міжнародної наук.конф. - Ужгород, 2002. - С.274-278.
64. Пентилюк М.І. "Мої спомини" Софії Русової в контексті культурного розвитку України кінця ХІХ - І пол. ХХ ст. // Заселення Півдня України: проблеми національного та культурного розвитку: Зб.наук.доп.Міжнародної наук.конф. - Херсон,1997. - Ч.2. - С.5-9.
65. Пентилюк М.І. Експресивні засоби поезії Яра Славутича // Поетика Яра Славутича. - К.: Дніпро,1999. - С.45-52.
66. Пентилюк М.І. Ключові слова - експресеми в поезіях Яра Славутича //Південний архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць. Випуск XXI. - Херсон: Видавництво ХДУ,2003. - С.123-128.
67. Свиридов О. Функціонування символіки у текстах замовлянь (британська та східнослов'янська традиції) // Південний архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць. Випуск XXI. - Херсон: Видавництво ХДУ, 2003. - С.109-111.
68. Сорока В.І. Формування духовного світу особистості при вивченні образу Григорія Многогрішного (роман "Тигролови" І.Багряного) // Південний архів: Філологічні науки: Зб. наук. праць. - Вип.XIII. - Херсон, 2001. - С. 200-203.
69. Цуркан Ігор. Світ казок Емми Андієвської // Рідні джерела. - 2002. - №3. - С.7-10.
70. Цуркан І.М. Українська література зарубіжжя: Навч.метод.рек.до вивч.курсу. - Херсон: Вид-во ХДУ, 2003. - 32 с.
71. Цуркан І.М. Лірика Миколи Вороного: мотиви, образи, жанри. Художні виміри лірики Олександра Олеся. Оригінальність новелістичних форм творчості Володимира Винниченка: неореалістичні та імпресіоністичні тенденції. Драматургія Володимира Винниченка: характер конфліктів // Цуркан І.М. Програма та методичні рекомендації з курсу "Історія української літератури кінця ХІХ - початку ХХ століття". - Херсон, 2004. - С.25-30.
72. Чухонцева Н.Д. Мариністичні мотиви в поезії Яра Славутича // Запорізький збірник до 80-річчя Яра Славутича. - Київ-Запоріжжя, 1998. - С.98-102.
73. Чухонцева Н.Д. Бароко в літературознавчих розвідках і художньому світі Яра Славутича // Поетика Яра Славутича. - Київ-Херсон, 1999. - С.19-25.
74. Чухонцева Н.Д. Роль інтеграції літературознавчих дисциплін в активізації пізнавального процесу (на матеріалі уроків позакласного читання за романом В.Винниченка "Сонячна машина") // Педагогічні науки: Зб. наук. праць. Вип. 9. - Херсон: Айлант, 1999. - С.93-99.
75. Чухонцева Н.Д., Півкач І. Творчість Яра Славутича на уроках літератури рідного краю // Краєзнавство і туризм: освіта, виховання, стиль життя: Матеріали наук.-практич. конференції (9-11 листопада, Херсон). - К., 2000. - С.208-213.
76. Чухонцева Н.Д. Культурософські ідеї у творчості Томаса Стернза Еліота й Олега Ольжича // Південний архів: Філологічні науки: Зб. наук. праць. - Вип. ХІІІ. - Херсон: Айлант, 2001. - С.109-111.
77. Чухонцева Н.Д., Трусов О. Функції просторових символів у художніх текстах (на матеріалі творів М.Яцківа та Дж. Фаулза) // Південний архів: Філологічні науки: Зб. наук. праць. - Вип. ІХ. - Херсон, 2001. -С.309-313.
78. Чухонцева Н.Д. Взаємозв'язок у викладанні зарубіжної і української літератур у 8-9 класах // Зарубіжна література. - 2002. - № 7. - С.7-8.
79. Чухонцева Н.Д. До проблеми контекстуальної обумовленості просторової символіки (на матеріалі новели Дж. Фаулза "Елідюк") // Південний архів: Філологічні науки: Зб. наук. праць. - Вип. ХІ. - Херсон, 2002. - С.205-209.
80. Чухонцева Н.Д. Деякі аспекти взаємозв'язку у викладанні зарубіжної й української літератур у 8-9 класах // Відкритий урок. - Київ. - 2002. - № 13-14. - С.74-76.
81. Чухонцева Н.Д. Особливості історизму і поетики романів "Княжна Тараканова" Г.Данилевського, "Володарка Понтиди" Ю.Косача // Південний архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць. - Вип. XXI. - Херсон: Видавництво ХДУ, 2003. - С.210-214.

Поряд подаємо перелік літературних публікацій та перекладів, виконаних членами лабораторії за напрямками її роботи:

1. Василенко М. З Байрона: Ридаєш ти. Шильйон. Сонце безсонних; З Шеллі: Пісня англійцям. Озімандія. Світові мандрівники; З Теннісона: Орел; З Кітса: Коник і цвіркун; З Лонгфелло: Exelsior. Стріла і пісня; З Рамзея: На пам'ятник поетові Батлеру; З Блейка: Епітафія // Василенко М. Очна ставка: Поезії. - Сімферополь: Таврія, 1990. - С.194-206; Архітектура планиди: Поезії (Вибране). - К. - Херсон, 2004. - С.160-166.
2. Василенко М. Слідами народної думи (Маруся Богуславка); Дядьки; Пристань міста Кемь; Соловецький музей-заповідник; Петро Калнишевський; Соломія Крушельницька // Небовий ключ: Поезії. - Сімферополь: Таврія, 1990. - С. 67-68, 72-74, 81, 104; Очна ставка: Поезії. - Сімферополь: Таврія, 1990. - С. 158, 172-174, 177.
3. Василенко М. Яр Славутич // Херсонський збірник: До 80-річчя Яра Славутича. - К.-Херсон: Дніпро, 1998. - С.168; Жменя дощу. - Херсон: Айлант, 1999. - С. 72.
4. Загороднюк В.С. Повернення Івана Вишенського на Афон: Вірш // Пам'яттю прийду: Вірші. - К.: Молодь, 1990. - С.9; Пісня цегли. - Херсон: Айлант, 2003. - С.7.
5. Загороднюк В.С. З Байрона: Уривки з творів "Паломництво Чайльд Гарольда", "Корсар", "Гяур": Переклади // Південний архів: Філологічні науки: Зб. наук. праць. - Вип. ХІХ. - Херсон, 2002. - С.87-88.
6. Загороднюк В.С. З Шеллі: Уривки з творів: Переклади // Південний архів: Філологічні науки: Зб. наук. праць. - Вип.ХІХ. - Херсон, 2002. - С.88-89.
7. Немченко І.В. Іванові Олійнику: Вірш // Березіль. - 1994. - № 3-6. - С. 172-173; Квітка України: Поезії. - К.-Херсон: Просвіта, 2005. - С. 15-16.
8. Немченко І.В. Олесь і Ольжич: Вірш // Степова Україна. - 1995. - № 1 (січень); Квітка України: Поезії. - К.-Херсон: Просвіта, 2005. - С. 20-21.
9. Немченко І.В. Казка про Василя Вишиваного, Симона Сміливого та Україну Чорнобриву [Вільгельм фон Габсбург (Василь Вишиваний); Симон Петлюра] // Казка про Чайку Дніпрову: Художні оповіді. - Херсон: Айлант, 1998.; Дзвіночок: Всеукраїнський дитячий журнал. - 2000. - № 5-6. - С.8-9; № 7. - С.6-7; № 9-10. - С.10; Казки мого краю: Художні оповіді. - Херсон: Айлант, 2004. - С.14-26.
10. Немченко І.В. Поетові Тадею Карабовичеві. Іван Златокудр. Юрій Гаврилюк. Мілі Лучак. Іван Киризюк: Вірші // Печатное слово. - 2003. - № 3. - С.43; Український літературний провулок. - Люблін, 2004. - Т.4. - С.134-135; Акровірші весни: Поезії. - Херсон: Айлант, 2004. - С.8-10; Квітка України: Поезії. - К.-Херсон: Просвіта, 2005. - С. 11-12, 127.
11. Немченко І.В. З циклу "Акровірші діаспорні": Євген Маланюк. Іван Багряний. Улас Самчук. Юрій Дараган. Олена Теліга. Юрій Клен. Іван Колос. Богдан Бора. Андрію Леготові. Яр Славутич. Зоя Когут // Акровірші весни: Поезії. - Херсон: Айлант, 2004. - С.4-8; Квітка України: Поезії. - К.-Херсон: Просвіта, 2005. - С. 10, 12, 21-23.
12. Немченко І.В. Повернення на круги своя (акровірш про британського корсунчанина) [Андрій Легіт] // Акровірші весни: Поезії. - Херсон: Айлант, 2004. - С.16-17.
13. Немченко І.В. Казка про Яра Славутича // Казки мого краю: Художні оповіді. - Херсон: Айлант, 2004. - С.35-39.
14. Немченко І.В. З циклу "Король українських сердець" // Визвольний шлях. - 2004. - №8; Квітка України: Поезії. - К.-Херсон: Просвіта, 2005. - С. 24-31.
15. Немченко І.В. З циклу "Емігрантські пісні": I. "Як із краєм коханим прощались..." II. "Ой ти, Тавріє моя..."; Леготова пісня з Лондона; Відгомін "Вісли"; Тагетеси; Іванові Олійнику; Могила в Ковентрі; Канадському херсонцеві; Український дзвін; Скорбота Софії Русової; Нескорений в'язень; Побажання; Андрій Легіт; Бомба для пана Остапа; Мій склероз; Поезорецепт від пана Остапа; Дует чи двоїна, або двох струн луна; Де ж голова?; Співайте, жабоньки!; Дірка від бублика; Дубовий вечір, або синя смерть; У всьому винна істина (ота, що у вині); Зубний біль; Холмський верлібрист; Горелихо Чайкомеві // Квітка України: Поезії. - К.-Херсон: Просвіта, 2005. - С. 7-19, 49, 51, 111, 117-122, 126-128.

Наводимо також відомості про основні студентські публікації, підготовлені під керівництвом працівників міжкафедральної науково-дослідної лабораторії "Українська література в англомовному світі" протягом останніх літ:

1. Василкова Н. Образ України у поетичному доробку Тодося Осьмачки емігрантського періоду (збірки "Сучасникам", "Китиці часу", "Із-під світу") // Традиції і перспективи формування національно-мовної особистості: Зб. наук. праць Всеукр. студ. наук. конф.: 25-26 березня 2004 р. - Херсон, 2004. - С.150-153. (Науковий керівник - доцент Г.В.Немченко).
2. Василкова Н. Концепція України у поетичному доробку Тодося Осьмачки // Студентські філологічні студії початку ХХІ століття: Зб. тез доп. Всеукр. студ. наук. конф. 21-22 квітня 2004 року. - Донецьк, 2004. - С.155-157. (Науковий керівник - доцент Г.В.Немченко).
3. Висоцький О. Кольороназви у поезіях Олега Ольжича // Східнослов'янська філологія: здобутки та перспективи: Збірник матеріалів Всеукр. студ. наук. конф. - Кривий Ріг, 2001. - С.175-177 (Науковий керівник - професор М.І.Пентилюк).
4. Волошин О. Неологізми поетичного словника Яра Славутича // Актуальні проблеми вивчення літератури української діаспори: Зб. мат. Всеукр. наук. студ. конф. - Херсон, 2003. - С.110-113. (Науковий керівник - професор В.П.Олексенко).
5. Гайдаєнко О. Функціональність мезонімів смаку та запаху (на матеріалі творів Яра Славутича, Василя Барки та інших письменників) // Актуальні проблеми вивчення літератури української діаспори: Зб. мат. Всеукр. наук. студ. конф. - Херсон, 2003. - С.134-137 (Науковий керівник - професор М.І.Пентилюк).
6. Гусєва Ю. Ностальгійні мотиви в творчості Андрія Легота і російських поетів-емігрантів // Студентські філологічні студії початку ХХІ століття: Зб. тез доп. Всеукр. студ. наук. конф. 21-22 квітня 2004 року. - Донецьк, 2004. - С.193-196. (Науковий керівник - доцент І.В.Немченко).
7. Гусєва Ю. Патріотичний потенціал творчості Андрія Легота // Традиції і перспективи формування національно-мовної особистості: Зб. наук. праць Всеукр. студ. наук. конф.: 25-26 березня 2004 р. - Херсон, 2004. - С.145-148. (Науковий керівник - доцент І.В.Немченко).
8. Дністрянська О. Традиції І.С.Нечуя-Левицького-пейзажиста у романі Уласа Самчука "Волинь" // Актуальні проблеми вивчення літератури української діаспори: Зб. мат. Всеукр. наук. студ. конф. - Херсон, 2003. - С.87-89. (Науковий керівник - доцент Г.В.Немченко).
9. Дуюнова В. Просторіччя як лінгвістичне поняття (на матеріалі творів У.Самчука) // Актуальні проблеми вивчення літератури української діаспори: Зб. мат. Всеукр. наук. студ. конф. - Херсон, 2003. - С.118-120. (Науковий керівник - професор В.П.Олексенко).
10. Канівець О. Поетика романсу в інтерпретації Яра Славутича // Актуальні проблеми вивчення літератури української діаспори: Зб. мат. Всеукр. наук. студ. конф. - Херсон, 2003. - С.50-52. (Науковий керівник - доцент В.С.Загороднюк).
11. Кисіль С. Типологічна спорідненість повістей О.Довженка "Зачарована Десна" та У.Самчука "Куди тече та річка" // Актуальні проблеми вивчення літератури української діаспори: Зб. мат. Всеукр. наук. студ. конф. - Херсон, 2003. - С.73-77. (Науковий керівник - доцент Г.В.Немченко).
12. Коваль Т. Емоційно-експресивна наснаженість поетичної мови Н.Лівицької-Холодної // Актуальні проблеми вивчення літератури української діаспори: Зб. мат. Всеукр. наук. студ. конф. - Херсон, 2003. - С.115-118 (Науковий керівник - професор В.П.Олексенко).
13. Ковальова Л. Функції порівнянь у поезіях Олени Теліги // Актуальні проблеми вивчення літератури української діаспори: Зб. мат. Всеукр. наук. студ. конф. - Херсон, 2003. - С.140-142 (Науковий керівник - доцент Н.Д.Чухонцева).
14. Кордонов Д. Химерна проза як дискурс готичності в українській літературі // Актуальні проблеми вивчення літератури української діаспори: Зб. мат. Всеукр. наук. студ. конф. - Херсон, 2003. - С.78-80 (Науковий керівник - доцент Н.Д.Чухонцева).
15. Косар Н. Вивчення малої прози Володимира Винниченка крізь призму особистості автора (на матеріалі дитячих оповідань) // Студентські наукові студії: Зб. наук. праць студ. - Херсон, 2004. - С.151-152 (Науковий керівник - доцент І.М.Цуркан).
16. Косар Н. Пейзаж як складова психологізму малої прози Володимира Винниченка // Студентські філологічні студії початку ХХІ століття: Зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. конф.: 21-22 квітня 2004 р. - Донецьк, 2004. - С.203-206 (Науковий керівник - доцент І.М.Цуркан).
17. Косар Н. Портрет як складова психологізму малої прози Володимира Винниченка // Традиції і перспективи формування національно-мовної особистості: Зб. наук. праць Всеукр. студ. наук. конф.: 25-26 березня 2004 р. - Херсон, 2004. - С.140-143 (Науковий керівник - доцент І.М.Цуркан).
18. Косар Н. "Сонячна машина" Володимира Винниченка: утопія чи антиутопія? // Актуальні проблеми вивчення літератури української діаспори: Зб. мат. Всеукр. наук. студ. конф. - Херсон, 2003. - С.89-91 (Науковий керівник - доцент І.М.Цуркан).
19. Крикун О. Джон Кітс і Джордж Гордон Байрон у перекладах Яра Славутича // Студентські наукові студії: Зб. наук. праць студентів. - Херсон, 2003. - С.131-133 (Науковий керівник - доцент Н.Д.Чухонцева).
20. Крикун О. Переклади Яра Славутича та Дмитра Павличка з Джона Донна // Традиції і перспективи формування національно-мовної особистості: Зб. наук. праць Всеукр. студ. наук. конф.: 25-26 березня 2004 р. - Херсон, 2004. - С.153-155 (Науковий керівник - доцент Н.Д.Чухонцева).
21. Кудіна А. Особливості кольористики роману "Людина біжить над прірвою" Івана Багряного // Актуальні проблеми вивчення літератури української діаспори: Зб. мат. Всеукр. наук. студ. конф. - Херсон, 2003. - С.48-50 (Науковий керівник - доцент Г.В.Немченко).
22. Лалаєва Л. Стилістичні фігури у поезіях Яра Славутича // Східнослов'янська філологія: здобутки та перспективи: Збірник матеріалів Всеукр. студ. наук. конф. - Кривий Ріг, 2001. - С.181-183 (Науковий керівник - професор М.І.Пентилюк).
23. Маркова Ю. Функції лексем-кольороназв у ліриці Олександра Олеся // Актуальні проблеми вивчення літератури української діаспори: Зб. мат. Всеукр. наук. студ. конф. - Херсон, 2003. - С.113-115 (Науковий керівник - професор В.П.Олексенко).
24. Мішевська А. Поетичний космос Е.Андієвської // Актуальні проблеми вивчення літератури української діаспори: Зб. мат. Всеукр. наук студ. конф. - Херсон, 2003. - С.83-86 (Науковий керівник - доцент І.М.Цуркан).
25. Наумова О. Метафори у мовній канві роману І.Багряного "Сад Гетсиманський" // Студентські наукові студії: Зб. наук. праць студентів. - Херсон, 2003. - С.136-142 (Науковий керівник - професор М.І.Пентилюк).
26. Нікішенко М. Формування національної свідомості учнів на уроках літератури рідного краю // Традиції і перспективи формування національно-мовної особистості: Зб. наук. праць Всеукр. студ. наук. конф.: 25-26 березня 2004 р. - Херсон, 2004. - С.17-19. (Науковий керівник - доцент І.В.Немченко).
27. Норченко С. Художня своєрідність роману Василя Барки "Рай" // Актуальні проблеми вивчення літератури української діаспори: Зб. мат. Всеукр. наук. студ. конф. - Херсон, 2003. - С.80-83 (Науковий керівник - доцент І.В.Немченко).
28. Норченко С. Проблематика та образи роману Василя Барки "Рай" // Студентські наукові студії: Зб. наук. праць студентів. - Херсон, 2003. - С.142-144 (Науковий керівник - доцент І.В.Немченко).
29. Пахомова Н. "Приснилося, що я вернувсь додому...": Непереборна туга за батьківщиною в ліриці Олександра Олеся // Актуальні проблеми вивчення літератури української діаспори: Зб. мат. Всеукр. наук. студ. конф. - Херсон, 2003. - С.39-42 (Науковий керівник - доцент І.М.Цуркан).
30. Пахомова Н. Хтось постукав в моє серце... (Тема кохання у творчості Олександра Олеся) // Студентські наукові студії: Зб. наук. праць студентів. - Херсон, 2003. - С.139-143 (Науковий керівник - доцент І.М.Цуркан).
31. Підгородецька Т. Лексико-семантична характеристика мовноетикетних одиниць в українській літературі австралійської діаспори // Студентські філологічні студії початку ХХІ століття: Зб. тез доп. Всеукр. студ. наук. конф. 21-22 квітня 2004 року. - Донецьк, 2004. - С.51-55 (Науковий керівник - професор В.П.Олексенко).
32. Позняк О. Античність у художньому мисленні Євгена Маланюка // Студентські філологічні студії початку ХХІ століття: Зб. тез доп. Всеукр. студ. наук. конф. 21-22 квітня 2004 року. - Донецьк, 2004. - С.181-185 (Науковий керівник - доцент А.В.Демченко).
33. Позняк О. Біблійні образи та мотиви в поезії Євгена Маланюка // Традиції і перспективи формування національно-мовної особистості: Зб. наук. праць Всеукр. студ. наук. конф.: 25-26 березня 2004 р. - Херсон, 2004. - С.169-173 (Науковий керівник - доцент А.В.Демченко).
34. Протопопова К. Проблема філософського осмислення образу інтелігенції у драматичному етюді Олександра Олеся "Танець життя" // Студентські наукові студії: Зб. наук. праць студентів. - Херсон, 2003. - С.131-133 (Науковий керівник - доцент Н.Д.Чухонцева).
35. Сайченко Н. Жанр молитви в поезії Євгена Маланюка // Актуальні проблеми вивчення літератури української діаспори: Зб. мат. Всеукр. наук. студ. конф. - Херсон, 2003. - С.91-94 (Науковий керівник - доцент Л.Г.Бондаренко).
36. Самсонова М. Тема голодомору в українській літературі ХХ століття // Студентські наукові студії: Зб. наук. праць студ. - Херсон, 2004. - С.176-179 (Науковий керівник - асистент М.М.Чорна).
37. Семенюк С. Лексичні особливості поезій Олени Теліги // Східнослов'янська філологія: здобутки та перспективи: Збірник матеріалів Всеукр. студ. наук. конф. - Кривий Ріг, 2001. - С.188-189 (Науковий керівник - професор М.І.Пентилюк).
38. Чуркіна О. До стильових особливостей роману Василя Барки "Жовтий князь" // Східнослов'янська філологія: здобутки та перспективи: Збірник матеріалів Всеукр. студ. наук. конф. - Кривий Ріг, 2001. - С.44-47 (Науковий керівник - доцент А.В.Демченко).
39. Чуркіна О. Біблійні мотиви та образи у романі Василя Барки "Жовтий князь" // Південний архів: Зб. наук. праць: Філолог. науки. - Херсон, 2000. - Вип.VII. - С.77-79 (Науковий керівник - доцент А.В.Демченко).
40. Янчишина А. Особливості стильової манери У.Самчука (на матеріалі трилогії "Волинь") // Східнослов'янська філологія: здобутки та перспективи: Збірник матеріалів Всеукр. студ. наук. конф. - Кривий Ріг, 2001. - С.42-44 (Науковий керівник - доцент Г.В.Немченко).

Нещодавно завершилась підготовлена членами лабораторії Всеукраїнська студентська наукова конференція "Література української діаспори у світовому історико-культурологічному контексті" (Херсон, 21-22 квітня 2005 року), в якій взяли участь 54 молоді дослідники з Луцька, Миколаєва, Луганська, Тернополя, Донецька, Кривого Рога, Херсона.

Прозвучало 33 доповіді студентів ХДУ, підготовлених під керівництвом членів лабораторії:

1. Куртієва А. Орієнтальні мотиви у ліриці Аг.Кримського та Яра Славутича (Науковий керівник - доцент Н.Д.Чухонцева).
2. Нікішенко М. Тема еміграції в прозі Д.Марковича та В.Стефаника (Науковий керівник - доцент І.В.Немченко).
3. Василишина В. Жанр новели в творчості Мирослава Ірчана (Науковий керівник - доцент І.В.Немченко).
4. Шорник О. До питання інтерпретації жіночих характерів у романах "Волинь та "Юність Василя Шеремети" Уласа Самчука (Науковий керівник - доцент Г.В.Немченко).
5. Гуменна С. Психологізм художньої прози Емми Андієвської та Оксани Забужко (Науковий керівник - доцент Н.Д.Чухонцева).
6. Гритчина В. Своєрідність поетики роману "Сонячна машина" Володимира Винниченка (Науковий керівник - доцент Н.Д.Чухонцева).
7. Надточій О. Риси символізму в драматичних етюдах Олександра Олеся (Науковий керівник - доцент Н.Д.Чухонцева).
8. Єригіна Н. Проблема свободи особистості у драматургії Лесі Українки і Спиридона Черкасенка (Науковий керівник - доцент Н.Д.Чухонцева).
9. Альохіна А. Мова творів Олега Ольжича (Науковий керівник - доцент І.В.Немченко).
10. Майборода Л. Автобіографізм у поемі "Моя доба" Яра Славутича (Науковий керівник - доцент В.С.Загороднюк).
11. Москалюк Г. Звукопис творів поетів Празької школи (Науковий керівник - доцент І.В.Немченко).
12. Гусарова І. Поетичний синтаксис Івана Багряного (Науковий керівник - доцент І.В.Немченко).
13. Гордієнко Г. Тропіка поезій Євгена Маланюка (Науковий керівник - доцент І.В.Немченко).
14. Дорошенко Ю. Жанр віршованої епопеї в творчості Юрія Клена та Івана Багряного (Науковий керівник - доцент І.В.Немченко).
15. Лук'янова М. Мотиви та образи поезій Івана Багряного (Науковий керівник - доцент І.В.Немченко).
16. Кушнарьова А Художня своєрідність лірики Емми Андієвської (Науковий керівник - доцент Н.Д.Чухонцева).
17. Абдуленко К. Основні мотиви пейзажно-медитативної лірики Яра Славутича (Науковий керівник - доцент Н.Д.Чухонцева).
18. Вишинська Ю. Байронічні мотиви у поезії Євгена Маланюка (Науковий керівник - доцент Н.Д.Чухонцева).
19. Гущин С. Античні міфологеми у ліриці Юрія Клена (Науковий керівник - доцент Н.Д.Чухонцева).
20. Мовлян І. Культурософська проблематика у ліриці Ліни Костенко й Емми Андієвської (Науковий керівник - доцент Н.Д.Чухонцева).
21. Бігун О. Образ-символ води у поезії Юрія Клена (Науковий керівник - доцент А.В.Демченко).
22. Кневець К. Міфопоетика лірики Євгена Маланюка (Науковий керівник - доцент Н.Д.Чухонцева).
23. Кузьо І. Інтертекстуальність поезії Євгена Маланюка (Науковий керівник - доцент А.В.Демченко).
24. Пахомова Н. Пантеїстичне світовідчуття у ліриці Олександра Олеся (Науковий керівник - доцент І.М.Цуркан).
25. Ботвінцева О. Славутич і його "Розстріляна муза" (Науковий керівник - доцент І.В.Немченко).
26. Булавка І. Вивчення творчості поетів Празької школи в загальноосвітніх закладах (Науковий керівник - доцент І.В.Немченко).
27. Велієва Д. Вивчення роману Василя Барки "Жовтий князь" з використанням інтерактивних технологій (Науковий керівник - доцент Л.Г.Бондаренко).
28. Чернишук Є. Використання "Спогадів про неокласиків" Юрія Клена на уроках української літератури (Науковий керівник - доцент Л.Г.Бондаренко).
29. Кобзар О. Вивчення біографії Євгена Маланюка з використанням мемуарної літератури (Науковий керівник - доцент Л.Г.Бондаренко).
30. Мазунова Ю. Богдан Червак як дослідник творчості поетів Празької школи (Науковий керівник - доцент І.В.Немченко).
31. Тригубенко О. Творчий шлях Павла Грабовського в оцінці Петра Одарченка (Науковий керівник - доцент І.В.Немченко).
32. Осколков М. Олена Пчілка та її діяльність у світлі оцінок Петра Одарченка (Науковий керівник - доцент І.В.Немченко).
33. Марченко М. Стилістична роль перифрази у публіцистиці І.Багряного (Науковий керівник - доцент Г.Гайдученко).

За результатами конференції опубліковано збірник наукових праць "Література української діаспори у світовому історико-культурологічному контексті" (Херсон, 2005. - 196 с.). Його зміст: Головій О. "Тенденції модернізму у творчості Івана Багряного" (с.3-8); Дорошевич А. "Еволюція жіночого характеру в романі Уласа Самчука "Марія" (с.8-11); Василишина В. "Жанрова специфіка збірки новел Мирослава Ірчана "Фільми революції" (с.12-14); Боженко Ю. "Наталена Королева - повернення й осмислення особистості письменниці" (с.14-18); Єригіна Н. "Проблема свободи особистості у драматургії Лесі Українки і Спиридона Черкасенка" (с.18-23); Гуменна С. "Психологізм художньої прози Емми Андієвської та Оксани Забужко" (с.23-27); Сидоренко О. "Композиція роману Уласа Самчука "Волинь" (с.27-31); Гритчина В. "Особливості поетики роману "Сонячна машина" Володимира Винниченка" (с.31-36); Надточій О. "Риси символізму в драматичних етюдах Олександра Олеся" (с.36-41); Альохіна А. "Мова творів Олега Ольжича" (с.41-45); Перерва О. "Тема війни у великій прозі І.Багряного ("Огненне коло", "Людина біжить над прірвою")" (с.45-49); Якименко Л. "Відбиття психології українців у романі Уласа Самчука "Марія" (с.49-53); Фролова Т. "Художнє осмислення трагедії голодомору 1932-33 років у романі Василя Барки "Жовтий князь" (с.53-57); Шорник О. "До питання інтерпретації жіночих характерів у романах "Волинь" та "Юність Василя Шеремети" У.Самчука" (с.57-60); Нікішенко М. "Тема еміграції в творчості Дмитра Маркевича і Василя Стефаника" (с.61-63); Перетята О. "Кому повім печаль мою?.." ("Щоденники" В.Винниченка" (с.63-66); Пахомова Н. "Пантеїстичне світовідчуття у ліриці Олександра Олеся" (с.67-70); Тарарива Л. "Своєрідність поетики Василя Барки" (с.70-73); Майборода Л. "Автобіографізм поеми "Моя доба" Яра Славутича" (с.73-76); Гущин С. "Античні міфологеми у ліриці Юрія Клена" (с.76-79); Мурзіна А. "Емігрантка й Україна (роздуми про творчий спадок Олени Теліги)" (с.79-82); Кузьо І. "Рецепція образів західноєвропейської культури у поезії Євгена Маланюка" (с.82-88); Плехова І. "Пісня пісень Світлани Іщенко" (с.88-90); Радіонцева Т. "Образні домінанти поезії Євгена Маланюка" (с.91-94); Бігун О. "Образ-символ води у поезії Юрія Клена" (с.94-98); Куртієва А. "Орієнтальні мотиви в поезіях Агатангела Кримського та Яра Славутича" (с.98-101); Гусарова І. "Поетичний синтаксис у творчому доробку Івана Багряного" (с.101-105); Вишинська Ю. "Байронічні мотиви у поезії Євгена Маланюка" (с.105-107); Москалюк Г. "Звукопис творів поетів "празької школи" (с.107-110); Гордієнко Г. "Тропіка у поетичній збірці Євгена Маланюка "Земна мадонна" (с.110-113); Шестера Г. "Тодось Осьмачка: грані творчої особистості" (с.113-117); Гречаник І. "Образ "людського духу" в поезіях Освальда Бургардта (на основі поезій, які залишились поза збірками) (с.117-119); Мовлян І. "Культурософська проблематика у ліриці Ліни Костенко та Емми Андієвської" (с.119-124); Лук'янова М. "Мотиви та образи сатиричних поезій Івана Багряного" (с.124-127); Феоктістова О. "Поетичний світ Олега Ольжича" (с.128-131); Велієва Д. "Вивчення роману Василя Барки "Жовтий князь" з використанням інтерактивних технологій" (с.132-137); Вишневська Н. "Літературне життя українців Каліша у міжвоєнний період" (с.137-141); Сопельник Н. "Літературно-критична діяльність Григорія Костюка" І927-1931 років" (с.141-145); Гаць О. "Українсько-підляські тенденції творчості Юрія Гаврилюка" (с.145-149); Євтушок Т. "Творчість Степана Сидорука в контексті сучасної української діаспори Підляшшя" (с.150-153); Саранча Г. "Третя хвиля української еміграції у Сполучених Штатах Америки та внесок її представників у розвиток української літератури" (с.153-158); Мазунова Ю. "Богдан Червак як дослідник творчості поетів Празької школи" (с.158-164); Марченко М. "Стилістична роль перифрази у публіцистиці І.Багряного" (с.164-168); Чернишук Є. "Використання "Спогадів про неокласиків" Юрія Клена на уроках української літератури" (с.168-171); Осколков М. "Життя і діяльність Олени Пчілки в світі оцінки Петра Одарченка" (с.172-175); Кобзар О. "Вивчення біографії Є.Маланюка з використанням мемуарної літератури" (с.176-179); Ботвінцева О. "Яр Славутич про "розстріляну музу" (с.180-184); Пентилюк І. "Функції складних слів у поезіях В.Барки, Є.Маланюка і Яра Славутича" (с.184-188).

Серед останніх заходів, до яких причетні члени лабораторії, відкриття 25 травня 2005 року Українсько-канадського культурного центру в Херсонській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. О.Гончара. У заході брали участь гості з Канади - Ярослав Семчишин, Микола Колодка, Степан Горлач, Марія Фізер. З далекої Австралії прибув бізнесмен і меценат Михайло Гоян. Київ репрезентували письменники Михайло Слабошпицький (виконавчий директор Ліги українських меценатів), Світлана Короненко, Максим Розумний.

Запрошуємо до співпраці в рамках міжкафедральної науково-дослідної лабораторії "Українська література в англомовному світі" при Херсонському державному університеті всіх, хто цікавиться проблемами компаративістики і досліджує зв'язки між українською та світовою літературою, всіх, кому не байдужа доля митців діаспори.

 

 

Додати коментарКорисно? Сподобалося? - То поділіться!
Цим Ви допоможете своїм друзям, культурі України та нашому сайту. Дякуємо!

 

Розробка та підтримка

порталу "Просвіти" Херсонщини

Кількість

Наразі на сайті "Просвіта" Херсонщини розміщено 125 книг;
1,628 статей;
383 авторів.
Хронологія

1654 (8) 1917 (6) 1918-1921 (6) 1929 (5) 1932-1933 (67) 1941 (4) 2014-2015 (10) XIX ст. (10)