Видання херсонської філії видавництва "Просвіта":

Анатолій Суганяк. Атом любові
Бериславщина: рік 1903
Історія Просвіти Херсонщини. Том 1
Василь Мелещенко. Мiй малюнок
Голопристанська Litterra. Випуск 1
Вісник Таврійської фундації. Випуск 1
Список використаних джерел і літератури

Зміст

Опубліковані джерела

1. Антонов-Овсеенко В.А. Записки о гражданской войне: В 3 т. - Москва - Ленинград, 1933. - Т.3. - С.204.; Т.4. - С.51.

2. Аршинов П. История махновского движения. - Запорожье, 1995. - 240 с.

3. Белаш А.В., Белаш В.Ф. Дороги Нестора Махно. - Киев: РВЦ "Проза", 1993. - 592 с.

4. Будённый С.М. Пройдённый путь. Книга первая. - М.: Воениздат, 1958. - 448 с.

5. Гражданская война на Украине. Сборник документов и материалов: в 3 т. - Киев, 1967. - Т.2. - 457 с.

6. Котляр Ю.В. Повстансько-партизанський рух українських селян у 1919 - на початку 1920 р.р. (На матеріалах Півдня України): Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.01. - Одеса, 1997. - 23 с.

7. Кузьменко Г. Щоденник // Березіль. - 1993. - №3. - С. 44-89.

8. Мазепа І. Україна в огні й бурі революції 1917-1921 р.р. - Київ: Темпора, 2003. - 767 с.

9. Махно Н.И. Воспоминания. - Запорожье: Дикое Поле, 1995. - 231 с. - (Вестники свободы).

10. Нестор Махно и махновское движение (Сб. документов и материалов) - Днепропетровск: АО "DAES", 1993. - 318 с.

11. На защите революции. Из истории Всеукраинской Чрезвычайной Комиссии 1917-1922 гг. Сборник документов и материалов. - Киев, 1971. - C. 244.

12. Удовиченко О. Україна у війні за державність. Історія організації і бойових дій Українських збройних сил 1917-1921 р.р. - Київ: Україна, 1993. - 215 c.

Література:

13. Алесашенко А.П. Партизанское движение в тылу Деникина в 1919 г.// Решающие победы Советского народа над интервентами и белогвардейцами в 1919 г. - Москва, 1960. - 305 с.

14. Алесашенко А.П. Крах деникинщины. - Москва, 1966. - 280 с.

15. Алешин А. К истории борьбы за Октябрь на Николаевщине // Летопись революции. - 1928. - №3. - С.34-54.

16. Балковий П. Війна без флангів. Партизансько - повстанська боротьба українського народу проти білогвардійців та інтервентів у 1918 - 1920 р.р. - Київ, 1966. - 317 с.

17. Білан Ю. Героїчна боротьба трудящих України проти внутрішньої контрреволюції та іноземних інтервентів у 1918 - 1920 роках. - Київ, 1957. - 189 с.

18. Бредіс Е. Партійне підпілля в Одесі за денікінщини// Літопис революції. - 1930. - №3-4. - С. 77 - 102.

19. Варгатюк П., Шморгун П. "Білі плями", пошук істини // Український історичний журнал. - 1982. - №2. - С. 55 - 67.

20. Верстюк В. Ф. Махновщина: Селянський повстанський рух на Україні (1918-1921). - Київ: Наукова думка,1991. - 368с.

21. Викторов Е. Первый етап революции на Николаевщине// Летопись революции. - 1927. - №2. - С.55 - 98.

22. Винар Л. Причинки до ранньої дiяльностi Нестора Махна на Українi (1917-1918) // Розбудова держави. - 1953. - № 2. - С.14.

23. Волковинский В.Н. Махно и его крах. - Москва, 1991. - 357 с.

24. Волковинський В.М. Батько Махно. - Київ: Знання, 1992.- 480с. - (Сер 1 "Час"; №3 ). - (сер. "Бібліотека журналу "Пам'ятки України" Сер.1 "Українське відродження: історія й сучасність"; №3).

25. Волковинський В.М. Нестор Махно: легенди і реальність. - Київ, 1994. - 262 с.

26. Волковинський В. Батько Махно: міфи і реальність // Культура і життя. - 1989. - 10 вересня.

27. Гамрецький Ю.М., Щусь О.Й. Деякі актуальні питання історії Великої Жовтневої соціалістичної революції і громадянської війни // Український історичний журнал. - 1986. - №7. - С. 117-132.

28. Грациози А. Большевики и крестьянство на Украине, 1918-1919 годы: очерк о большевизмах, национал-социализмах и крестьянских восстаниях. - М.: Аиро-ХХ, 1997. - 199 с.

29. Голованов В. Батька Махно, или "оборотень гражданской войны"// Литературная газета. - 1989. - 8 февраля.

30. Горак В. Повстанці отамана Григор'єва (серпень 1918 - серпень 1919 рр.). Історичне дослідження. - Фастів, 1998. - 224 с.

31. Горак В. Ватаг Таврійського степу// Час. - 1997. - 29 травня.

32. Горак В. Селянський ватаг із Гуляйполя// Час. - 1997. - 23 жовтня.

33. Гусев К. Крах партии левых эсеров. - Москва, 1963. - 217 с.

34. Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ століття: Нариси політичної історії. - Київ, 1993. - 290 с.

35. Дмитренко Ю. Я, отаман Григор'єв... // Україна. - 1990. - № 12. - С. 10-11.

36. Ермаков В.Д. Российский анархизм и анархисты. - Санкт-Петербург, 1996. - 315 с.

37. Ермаков В.Д. Махновщина: некоторые социально - бытовые аспекты повстанческого движения крестьян Украины. //Социс: социологические исследования. - 1991. - №3. - С.76 - 86.

38. Іванис В. Симон Петлюра - Президент України. - Київ, 1993. - 350 с.

39. Історія міст і сіл Української РСР. Херсонська область. - Київ, 1972. - 857 с.

40. Історія українського селянства: у двох томах / О.Анд-ру-щук, В.Баран, А.Блануца, К.Бунятян, Д.Ващук та ін. - Київ: Наукова думка, 2006. - Т.2. - 654 с.

41. Какурин Н.Е. Как сражалась революция: в 2-х томах. Т.2. - Москва, 1990. - 272 с.

42. Капустянський М. Похід Українських Армій на Київ - Одесу в 1919 році. (Короткий воєнно-історичний огляд). - Кн. 1.- Львів, 1921. - С. 22.

43. Канев С.Н. Октябрьская революция и крах анархизма в России. - Москва, 1974. - C. 330.

44. Кін Д. Повстанський рух проти денікінщини на Україні// Літопис революції. - 1926. - №3-4. - С. 70

45. Коваль Р. Отамани Гайдамацького краю. 33 біографії. - Київ: Правда Ярославичів, 1998. - С. 147-175.

46. Ковальчук М. Симон Петлюра та Нестор Махно: спроба союзу // Пам'ять століть. - № 4, 2003. - C.51-77.

47. Коган С. Межберг Н. Повстання куркулів у німецьких колоніях на Одещині// Літопис революції. - 1929. - №2. - С. 117 - 154.

48. Комнин В.В. Нестор Махно: Мифы и реальность. - Москва, 1990 - 487 с.

49. Корк А. Взятие Перекопско-Юшуньских позиций войсками 6 армии в ноябре 1920 г. // Революционная армия. - 1921. - №1. - С. 17 - 31.

50. Котляр Ю. Селянські повстання на Півдні України 1919 - 1920 р.р. Класифікація та чисельність// Константи - альманах соціальних досліджень. - 1999. - №2. - С. 116 - 118.

51. Котляр Ю. Нове про напрями і типологію селянських повстань на Півдні України (1919 - 1920 р.р.)// Записки історичного факультету. - Вип. 4. - Одеса, 1997. - С. 85 - 89.

52. Котляр Ю.В. Висунська народна республіка. 1919 р. // Український історичний журнал. - 1996. - №1. - С. 63 - 68.

53. Котляр Ю. Нові погляди на селянсько-повстанський рух Миколаївщини. 1919. // Тези доп. Першої обласної Миколаївської краєзнавчої конференції, присвяченої 50-річчю Великої Перемоги. - Миколаїв, 1995. - С. 58 - 59.

54. Котляр Ю. Маловивчені аспекти проблеми формування державного типу на Миколаївщині (1919 рік)// Історія, Етнографія, Культура. Нові дослідження: Тези доп. Першої обласної наукової краєзнавчої конференції. - Миколаїв, 1995. - С.91 - 93.

55. Котляр Ю. Боротьбисти (Деякі факти про національну ідею на Півдні України)// Відродження української державності: проблеми історії та культури: Матеріали міжнародної конференції. - Ч. 1. - Одеса, 1996. - С.93.

56. Котляр Ю. Невідомі сторінки національних повстань на Півдні України (1919 - поч. 1920 р.р.)// Сучасна етнокультурна та етнополітична ситуація на Півдні України і актуальні проблеми державного управління: Матеріали регіональної науково-практичної конференції. - Ч. 2. - Одеса, 1996. - С. 40-41.

57. Котляр Ю. Висунська і Баштанська республіки// Пам'ять століть. - 1997. - №1. - С. 134 - 137.

58. Крип'якевич І., Гнатевич Б., Стефанів З. та ін. Історія українського війська (від княжих часів до 20-х років XX ст.). - Львів, 1992. - С. 457.

59. Круть В.Т. До історії боротьби проти григор'євщини на Україні// Літопис революції. - 1932. - №5-6. - С. 87 - 101.

60. Кулик І. Боротьба робітників і селян за встановлення Радянського ладу на Україні (1917 - 1920). - Київ, 1947. - 375 с.

61. Ластовський В. Червоні, зелені і жовто-блакитні// Старожитності. - 1994. - № 7-8. - С. 23 - 55.

62. Лисенко А. На чолі повстанських мас: отаман Никифор Григор'єв// З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ, 1999, - №1/2(10/11). - 25 с. (http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/doccatalog/list?currDir=42742)

63. Лисяк-Рудницький І. Історичні есе: в 2-х томах. - Т.2. - Київ, 1994. - 556 с.

64. Млиновецький Р. Нариси з історії українських визвольних змагань. 1917 - 1918. - Львів, 1994. - 430 с.

65. Мухин Ю.И. О профессионалах // Дуэль. - 2001. - 2 января.

66. Нагаєвський І. Історія Української держави двадцятого століття. - Київ, 1993. - 379 с.

67. Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2-х т. - Т.2. - Київ, 1992. - 556 с.

68. Полтавське крайове об'єднання Всеукраїнського Товариства "Просвіта" ім. Тараса Шевченка. Полтавська Петлюріана: Матеріали VІІ Петлюрівських читань. / За заг. ред. М.Кульчицького, Т.Пустовіта. - Полтава: Б.в. - (Полтавське обласне об'єднання Всеукраїнського т-ва "Просвіта" ім.Тараса Шевченка). Ч.5. - 2003. - 270 с.

69. Равич-Черкасский М. История Коммунистической партии (большевиков) Украины. - Харьков, 1923. - 234 с.

70. Революция на Украине по мемуарах белых/ Сост. В.А.Алек-се-ев. - Москва, 1990. - 436 с.

71. Роль тачанки в гражданской войне (В освещении польской военной литературы) // жур. Зарубежное военное обозрение. - 1991. - №12. - С. 76 - 97.

72. Рубач М. К истории гражданской войны на Украине (Переход Григорьева к Советской власти)// Летопись революции. - 1924. - №3. - С. 34 - 54.

73. Савченко В.А. Махно. - Харків: Фоліо, 2005. - 415 с. - (Історичне досьє).

74. Савченко В.А. Измена "батьки" Махно и "железная метла" Л.Д. Троцкого // История СССР. - 1990. - № 2. - С. 77.

75. Семанов С.Н. Под черным знаменем, или жизнь и смерть Нестора Махно. - Москва, 1990. - 399 с.

76. Семанов С.Н. Нестор Махно. Вожак анархистов. - Москва: Вече, 2005. - 384 с. - (Досье без ретуши).

77. Серьогін С. Третій шлях. - Гуляйполе, 1998. - 215 с.

78. Скирда А. Гражданская война и Борьба за вольные советы в Украине 1917-1921. Париж: Громада. - 349 с.

79. Спихальский В. Тачанка (перевод статьи В.Спи-халь-ского из польского военного журнала "Bellona", №2 за 1921 г.) // Армия и революция. - 1922. - №1(8). - С. 107 - 109.

80. Солдатенков В.Ф. До питання про початок громадянської війни на Україні// Український історичний журнал. - 1991. - №7. - С. 11 - 34.

81. Солдантенко В.Ф. Українська революція. Історичний напис: Монографія. - Київ: Либідь, 1999. - 976 с.

82. Стахів М. Україна проти большевиків. Нариси з історії агресії Советської Росії: в 2-х кн. - Кн. 2. - Тернопіль, 1993. - 430 с.

83. Стеценко С.О. Кулеметні тачанки часів Громадянської війни 1918 - 1921 р.р./ http://www.makhno.ru/st/94.php

84. Субтельний О. Україна: Історія/ Пер. з англ. Ю.І.Шевчука; Вст. ст. С.В.Кульчицького. - 3-тє вид., перероб. і доп. - Київ: Либідь, 1993. - 720 с.

85. Супруненко М. Україна в період іноземної інтервенції і громадянської війни. - Київ, 1957. - 410 с.

86. Тимков О.А. Отаман Григор'єв. Документальне дослідження. - Нововоронцовка, 1997. - 24 с.

87. Тимощук А. В. Анархо-коммунистические формирования Н.Махно. Сентябрь 1917 - август 1921. - Симферополь: Таврия, 1996. - 75 с.

88. Турченко Г.Ф. Південна Україна на зламі епох (1914 - 1922). - Запоріжжя: Просвіта, 2005. - 324 с.

89. Уланов Р. Пулеметная тачанка // жур. Техника и вооружение вчера, сегодня, завтра. - 2004. - №12. - С. 9-11.

90. Улянич В. Жили-були батьки-отамани, або чому треба вивчати повстанський рух в України// Голос України. - 1994. - 26 березня.

91. Чоп В. Нестор Иванович Махно. - Запорожье: РА "Тандем-У", 1998. - 84 с.

92. Чупрун К.В. Миф о конармейской тачанке// Независимое военное обозрение. - 2001. - 22 июня.

93. Шатайло О. Генерал Юрко Тютюнник. - Львів: Світ, 2000. - 180 c.

94. Шевоцуков П.А. Страницы истории гражданской войны. Взгляд через десятилетия. - Москва, 1992. - 387 с.

95. Шубин А. Махновское движение. 1917-1921 гг. // Дружба народов. - 1993. - №3. - С. 147 - 170.

96. Шубин А. Махновское движение. 1917-1921 гг. // Дружба народов. - 1993. - №4. - С. 179-198.

97. Шубин А. Махно и махновское движение. - Москва: МИК, 1998. - 73 с.

98. Эйдеман Р.П., Какурин Н.Е. Гражданская война на Украине. - Харьков, 1928. - 71 с.

99. Яланський В., Верьовка Л. Нестор і Галина. Розповідають фотокартки. - Київ - Гуляйполе, 1999. - 415 с.

100. Яланський В. До історії махновського руху в Україні. // Наукові читання до 100-річчя Н.Махна. - Гуляйполе, 1998. - 315 с.

Додати коментарКорисно? Сподобалося? - То поділіться!
Цим Ви допоможете своїм друзям, культурі України та нашому сайту. Дякуємо!

 
Розробка та підтримка

порталу "Просвіти" Херсонщини

Кількість

Наразі на сайті "Просвіта" Херсонщини розміщено 127 книг;
1,631 статей;
383 авторів.

Сайт Просвіта Херсонщини розміщений на хостингу

hyperhost.ua

ВАЖЛИВО!

Оригінальні тексти! Захищено!
Угода про дотримання авторських та інтелектуальних прав

Пишіть реферати та курсові.

При передруці посилання залишайте на місцях!

Хронологія

1654 (8) 1917 (6) 1918-1921 (6) 1929 (5) 1932-1933 (67) 1941 (4) 2014-2015 (10) XIX ст. (10)