Видання херсонської філії видавництва "Просвіта":

Микола Братан. Побите серце
Микола Братан. І краса, і держава
Вишиванка. Число 2
Микола Братан. Їде батько Махно
Микола Швидун. Батьківська криниця
Богачук В. Творчість Дмитра Марковича у світовому літературно-мистецькому контексті // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори): Літературно-науковий збірник. Випуск 9. — К.–Херсон: Просвіта, 2013. — С. 261-272.
14 листопада 2013 року на факультеті філології та журналістики Херсонського державного університету відбулася Всеукраїнська наукова конференція “Творчість Дмитра Марковича у світовому літературно-мистецькому контексті”, присвячена 165-річчю від дня народження видатного письменника і громадського діяча. Організаторами конференції виступили викладачі кафедри української літератури на чолі з деканом факультету, доктором філологічних наук, професором В.Олексенком та завідувачем кафедри української літератури, кандидатом філологічних наук, доцентом А.Демченко. Алла Вікторівна, зокрема, пояснила, чому тема конференції є надзвичайно актуальною. За її словами, наукових матеріалів про Дмитра Марковича дуже мало. Його внесок до літератури і культури є досить вагомим, але, на жаль, ще досі певним чином недооціненим.
З вітальним словом до учасників форуму звернулися проректор з наукової роботи Херсонського державного університету, доктор педагогічних наук, професор, В.Федяєва, декан факультету філології та журналістики Херсонського державного університету, доктор філологічних наук, професор В.Олексенко, голова Таврійської фундації, член НСПУ, член Всеукраїнського товариства політв’язнів і репресованих М.Василенко.
Пленарну частину репрезентували виступи таких учених, як: доктор філологічних наук, професор кафедри українознавства, директор Гуманітарного інституту Київського університету імені Б.Грінченка О. Бондарєва (“Специфіка жанрового моделювання у драмі Д.Марковича «Не зрозуміли»”); доктор філологічних наук, професор, декан факультету філології та журналістики Херсонського державного університету В.Олексенко (“Функційно-семантичні особливості онімів у творах Д.Марковича”); доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри мовознавства Херсонського державного університету, заслужений діяч науки і техніки України М. Пентилюк (“Лінгвостилістичний аналіз драматичного твору (на матеріалі п’єси Д.Марковича «Не зрозуміли»”); доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи Херсонського державного університету В.Федяєва (“Д.Маркович у культурно-освітньому русі України кінця ХІХ — початку ХХ ст.”); доктор філологічних наук, академік АПСН, завідувач кафедри теорії та практики викладання гуманітарних дисциплін КВНЗ “Херсонська академія неперервної освіти” Я. Голобородько (“Штрихи до психобіографії Д.Марковича”); доктор наук з державного управління, професор кафедри державного управління, педагогіки та психології ХНТУ, заслужений працівник освіти України І. Лопушинський (“«Треба жити по-новому, люблячи людей»: гуманістичний імператив Дмитра Марковича”; професор, доктор філологічних наук, завідувач кафедри української літератури Національного педагогічного університету імені М.Драгоманова В. Погребенник (“Детективні структури мемуарних записок слідчого як змісто- та формотворчий чинник художньої прози О.Стороженка і Д.Марковича”).
Далі було заслухано численні доповіді та повідомлення про ювіляра, в яких окреслювалися його заслуги перед українським народом. Проблему “Культурні універсалії в інтерпретації Д.Марковича” висвітлено доктором філологічних наук, професором кафедри культурології та українознавства Запорізького державного медичного університету О. Турган, яка всебічно та глибоко розкрила постать Дмитра Марковича.
Міфологічний аспект прози митця розглядали кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української літератури Херсонського державного університету А.Демченко (“Міфологема долі у художній прозі Дмитра Марковича”); кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури Херсонського державного університету Н. Чухонцева (“Міфологема степу в художній прозі Дмитра Марковича”).
Про розмаїття проблематики прози митця вели мову кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури Херсонського державного університету Т.Бахтіарова (“Міфологема міста у творчості Д.Марковича і В.Підмогильного”); магістрант кафедри української літератури Херсонського державного університету В. Демченко (“Жіночі персонажі у драматургії Д.Марковича та І.Карпенка-Карого”).
Драматургії митця присвятили свої доповіді кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури Херсонського державного університету Г.Немченко (“До питання про типологію п’єс “Не зрозуміли” Д.Марковича та “Арсен Яворенко, або На громадській роботі” Б.Грінченка”); студентка факультету філології та журналістики Херсонського державного університету К.Горб (“Тема інтелігенції в драматургії Б. Грінченка та Д. Марковича”).
Проблему “Ідеал “природної людини” у творчості Г. Сковороди та Д. Марковича” розглянула Г. Косарєва, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри теорії та історії літератури Чорноморського державного університету імені П.Могили (м. Миколаїв). Унікальну особистісну сутність людини висвітлила асистент кафедри української літератури Національного педагогічного університету імені М.Драгоманова Ю. Аркатова (“«Танатос» як екзистенційна категорія у малій прозі Д. Марковича і О. Плюща”).
Старший лаборант кафедри української літератури Херсонського державного університету В.Коротєєва звернула увагу на “Міфологеми стихій у творчості Дмитра Марковича та Яра Славутича”. Магістрант кафедри української літератури Херсонського державного університету Ж. Василенко зупинилась на індивідуальній манері митця (“Поетика п’єс Д.Марковича і М.Старицького”).
Студентка факультету філології та журналістики Херсонського державного університету А. Манолє розкрила духовний світ “маленької людини” в прозі Є.Гребінки (“Доктор”) та Д.Марковича (“Сюрприз”).
Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української літератури Херсонського державного університету Л.Бондаренко репрезентувала проблему “Детективні мотиви у художній прозі Дмитра Марковича та Едгара По”.
“Майстерність Дмитра Марковича та Панаса Мирного у відтворенні внутрішнього світу дитячих персонажів” розглянула Л. Лук’янова — студентка факультету філології та журналістики Херсонського державного університету.
Мовні засоби прози Марковича розглянула кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Херсонського державного університету О. Карабута (“Екзотизми у художній мові Д.Марковича і Г.Данилевського”). Також звернули увагу на мовні особливості прози митця магістр, старший лаборант кафедри соціальних комунікацій К. Твердовська (“Мовно-стильові особливості публіцистики Дмитра Марковича і Марка Твена”); доцент, кандидат філологічних наук С. Климович (“Синтаксичні особливості художньої мови Дмитра Марковича”); кандидат філологічних наук, доцент, заступник декана факультету філології та журналістики Херсонського державного університету С. Мартос (“Сленг у мовній палітрі художньої прози Дмитра Марковича”); кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Херсонського державного університету Г. Гайдученко (“Стилістичні функції застарілої лексики в оповіданнях Дмитра Марковича”).
Доповідь з теми “Форми вивчення мовно-стильових особливостей прози Д.Марковича та П.Меріме” розкрив старший викладач кафедри романо-германських мов Є. Фесенко.
Пожвавив роботу конференції кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціальних комунікацій Херсонського державного університету В. Загороднюк доповіддю “Психологізм художньої прози Дмитра Марковича”, відзначивши живучість і злободенність гасла, з яким ювіляр ішов по життю: “Треба жити по-новому, люблячи людей”.
Змістовними й насиченими були доповіді херсонців: кандидата філологічних наук, доцента кафедри світової літератури і культури ім. проф. О.Мішукова Херсонського державного університету Г.Бахматової “Ідея життєтворчості в оповіданні “Весна” Д.Марковича”; старшого викладача кафедри української літератури Херсонського державного університету В.Галаган “Мотив “чесності з собою” у творчості Д.Марковича та В.Винниченка”; кандидата філологічних наук, доцента кафедри філології Херсонського державного університету Н.Сидоренко “Жанрово-стильові модифікації прози Дмитра Марковича”; кандидата філологічних наук, доцента, директора Академічного ліцею імені О.Мішукова при Херсонському державному університеті Т.Томіліної “Традиції та новаторство у художній прозі Дмитра Марковича”; кандидата філологічних наук, викладача кафедри української літератури Херсонського державного університету Л. Корівчак “Пейзажні мотиви у творчості Дмитра Марковича і Миколи Чернявського”; старшого викладача кафедри філології факультету дошкільної та початкової освіти Херсонського державного університету В. Перепьолки “Мотиви еміграції у творчості Д.Марковича і В.Стефаника”; викладача кафедри української літератури Херсонського державного університету М.Чорної “Мистецька проблематика в епістоляріях та публіцистиці Дмитра Марковича і Бориса Грінченка”; аспірантки кафедри української літератури Херсонського державного університету Т.Цепкало “Астральна символіка у художній прозі Д.Марковича”; аспірантки кафедри світової літератури та культури ім. проф. О.Мішукова Херсонського державного університету Ю.Соломахіної “Міфопоетика творів Д.Марковича та поетів Празької школи”; аспірантки кафедри української літератури Херсонського державного університету Г.Бокшань “Неоміфологізм у художній прозі Дмитра Марковича та Галини Пагутяк”; учителя Академічного ліцею імені О.Мішукова при Херсонському державному університеті Л.Савенко “Екзистенційна проблематика в оповіданнях Дмитра Марковича”; магістранта кафедри української літератури Херсонського державного університету Т.Кухти “Архетип дороги в художній інтерпретації Дмитра Марковича і Валерія Шевчука”; студентки факультету філології та журналістики Херсонського державного університету І.Давидюк “Опозиція “розум-серце” у творах Дмитра Марковича і Галини Пагутяк”; студентки факультету філології та журналістики Херсонського державного університету В.Гаман “Художня специфіка новел Д.Марковича таврійської тематики”; кандидата філологічних наук, доцента кафедри світової літератури і культури ім. проф. О.Мішукова Херсонського державного університету А.Висоцького “Типи “маленьких людей” у творчості Д.Марковича і Ф.Достоєвського”; кандидата філологічних наук, доцента кафедри світової літератури і культури імені проф. О.Мішукова Херсонського державного університету Т.Хоми “Заметки и воспоминания об Афанасии Васильевиче Марковиче” Дмитра Марковича у контексті української та російської мемуарної прози ХІХ — початку ХХ ст.”; кандидата філологічних наук, доцента кафедри світової літератури і культури ім. проф. О.Мішукова Херсонського державного університету О.Горбонос “Образи дітей у художній прозі Д.Марковича і В.Короленка”; старшого викладача кафедри мовознавства Херсонського державного університету Л.Радочинської “Модифікації “різдвяного оповідання” у творчості Дмитра Марковича та Чарльза Діккенса”; кандидата філологічних наук, доцента кафедри світової літератури і культури ім. проф. О.Мішукова Херсонського державного університету С. Біляєвої “Традиції М.Гоголя та М.Салтикова-Щедріна у художній прозі Д.Марковича”; кандидата філологічних наук, доцента кафедри світової літератури і культури ім. проф. О.Мішукова Херсонського державного університету Н. Нев’ярович “Конфлікт поколінь у романі “Отцы и дети” І.Тургенєва і “Весна” Д.Марковича”; старшого викладача кафедри світової літератури і культури ім. проф. О.Мішукова Херсонського державного університету О.Левченко “Жіночі образи у романі “Накануне” І.Тургенєва й оповіданні “Весна” Д.Марковича”; магістра, диспетчера факультету філології та журналістики Херсонського державного університету Н.Чаури “Молдавські мотиви у творчості Д.Марковича і М.Коцюбинського”; старшого викладача кафедри світової літератури і культури ім. проф. О.Мішукова Херсонського державного університету І.Соловцової “Циганські мотиви у творчості Д.Марковича в контексті європейської літератури”; старшого викладача кафедри соціальних комунікацій Херсонського державного університету Ю. Юріної “Особливості ідіостилю детективної прози Д.Марковича й А.Конан-Дойля”; учителя вищої категорії Херсонської ЗОШ № 4 І. Павловської “Художня проза Д.Марковича і фольклор”; викладача кафедри мовознавства Херсонського державного університету Ю.Омельчук “Лінгвокультурні концепти у творах Дмитра Марковича та Едгара По”; аспірантки кафедри англійської мови та методики її викладання Херсонського державного університету О. Антоненко “Міжпредметні зв’язки у процесі вивчення стильових особливостей художньої прози Д.Марковича та Г.Бічер-Стоу”; учителя-методиста Академічного ліцею імені О.Мішукова при Херсонському державному університеті К. Лисюк “Форми і методи вивчення іншомовної лексики на матеріалі творів Дмитра Марковича”; магістранта кафедри української літератури Херсонського державного університету А.Соколовської “Формування компаративної компетентності студентів у процесі вивчення творчості Д.Марковича”; кандидата педагогічних наук, доцента кафедри мовної освіти Херсонського державного університету І.Варнавської “Роль виражальних засобів у змалюванні природи (на прикладі творчості Д.Марковича)”; кандидата педагогічних наук, професора кафедри української мови Херсонського державного університету В. Тихоші “Мова збірки оповідань Д.Марковича “По степах та хуторах””; кандидата філологічних наук, доцента кафедри мовознавства Херсонського державного університету Ж.Красножан “Функції професійної лексики у творах Дмитра Марковича”; кандидата педагогічних наук, доцента кафедри мовознавства Херсонського державного університету О.Андрієць “Дискурсивні особливості мемуарної прози Д.Марковича”; кандидата філологічних наук, доцента кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету В.Демченка “Функціональні особливості юридичної лексики у творах Д.Марковича”; кандидата педагогічних наук, доцента кафедри філології факультету дошкільної та початкової освіти Херсонського державного університету Л.Сугейко “Засоби типізації та індивідуалізації мови персонажів п’єси Д.Марковича «Не зрозуміли»”; кандидата педагогічних наук, доцента, завідувача кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки Херсонського державного університету Т.Коршун “Експресивно забарвлена лексика в оповіданнях Д.Марковича”; кандидата філологічних наук, доцента, завідувача кафедри мовознавства Херсонського державного університету І.Гайдаєнко “Концепт “відчуття” у художній мовній картині Дмитра Марковича”; кандидата філологічних наук, доцента кафедри мовознавства Херсонського державного університету О.Митрофанової “Функції фразеологізмів у художній мові Д.Марковича”; кандидата філологічних наук, старшого викладача кафедри філології факультету дошкільної та початкової освіти Херсонського державного університету О. Мироненко “Образно-тропеїчні засоби у творах Д.Марковича”; кандидата філологічних наук, старшого викладача кафедри соціальних комунікацій Херсонського державного університету Т.Коваль “Дискурсивні особливості публіцистики Д.Марковича”; кандидата філологічних наук, викладача Академічного ліцею імені О.Мішукова при Херсонському державному університеті Т.Левакіної “Лінгвостилістичні особливості оповідань Д.Марковича таврійської тематики”; старшого викладача кафедри історії України і культури професійного спілкування Херсонського національного технічного університету С.Микитась “Типи і функції варваризмів у прозі Д.Марковича”; викладача кафедри кафедри української мови Херсонського державного університету Л.Власенко “Типи діалогів у п’єсі “Не зрозуміли” Д.Марковича”; старшого лаборанта кафедри мовознавства Херсонського державного університету А.Бокшань “Функції прийменників у художній прозі Дмитра Марковича”; аспірантки кафедри української мови Херсон-ського державного університету А.Клочкової “Семантичні типи прийменників у художній прозі Д.Марковича”; магістра, завідувача методкабінету факультету філології та журналістики Херсонського державного університету О.Грачової “Функції діалектизмів у художній прозі Д.Марковича”; методиста заочної та екстернатної форм навчання факультету філології та журналістики Херсонського державного університету О.Ніколенко “Мова оповідань Д.Марковича у світлі концепції О.Потебні”; магістранта кафедри мовознавства Херсонського державного університету О.Нудьги “Специфіка і функції термінологічної лексики у творах Д.Марковича”; магістранта кафедри мовознавства Херсонського державного університету А.Лавриненко “Функції синонімів і антонімів у художній прозі Д.Марковича”; кандидата філософських наук, доцента кафедри філософії Херсонського аграрного університету О. Найдьонова “Концепція народництва в художній інтерпретації Д.Марковича”; кандидата історичних наук, голови Херсонського обласного відділення Конгресу української інтелігенції, голови секції археології Українського Товариства охорони пам’яток історії та культури М.Оленковського “Дмитро Маркович і проблеми краєзнавства на Херсонщині”; кандидата філологічних наук, доцента кафедри української літератури Херсонського державного університету П.Параскевича “Спогади Дмитра Марковича у культурно-історичному контексті ХІХ — початку ХХ ст.”; члена НСПУ та НСЖУ В.Кулика “Майстерність Д.Марковича-публіциста”; кандидата філологічних наук, доцента кафедри соціальних комунікацій Херсонського державного університету О. Рембецької “Редакційна діяльність Д.Марковича”; аспіранта відділу української літератури ХХ століття Інституту літератури імені Т.Шевченка НАН України В. Лубчака “Д.Маркович як редактор південноукраїнських альманахів”; старшого викладача кафедри соціальних комунікацій Херсонського державного університету Н.Орлової “Роль Д.Марковича в розбудові редакційно-видавничої справи на Херсонщині”; кандидата наук із соціальних комунікацій, старшого викладача кафедри соціальних комунікацій Херсонського державного університету Я.Гаврилової “Д.Маркович як видавець херсонського альманаху “Степ””; старшого наукового співробітника, завідувача Літературного відділу Херсонського обласного краєзнавчого музею Г.Мартинової “Матеріали про життя і творчість Д.Марковича в експозиції та фондах Літературного відділу Херсонського обласного краєзнавчого музею”; кандидата філологічних наук, доцента кафедри туризму Херсонського державного університету І. Цуркана “Топоси Д.Марковича на туристичній карті Півдня України”; кандидата історичних наук, доцента кафедри історії України та методики її викладання Херсонського державного університету В.Павленка “Документальна основа “кримінальних” оповідань Дмитра Марковича”; кандидата філологічних наук, доцента кафедри української літератури Херсонського державного університету І.Немченка “Дмитро та Олена Марковичі: з когорти подвижників”; кандидата історичних наук, доцента кафедри культурології Херсонського державного університету Н.Шушлянникової “Культуртрегерська діяльність Дмитра Марковича”; доцента Академічного ліцею імені О.Мішукова при Херсонському державному університеті, Заслуженого учителя України Т.Лебідь “Суспільне тло життя і творчості Д.Марковича у Херсоні”; члена НСПУ, голови Херсонської обласної організації Всеукраїнського Товариства “Просвіта” імені Тараса Шевченка О.Олексюка “Д.Маркович і просвітницький рух на Херсонщині”; голови Херсонської міської організації Народного руху України П.Гавриша “Роль Д.Марковича в пропаганді ідеї кооперації”; кандидата педагогічних наук, доцента кафедри мовознавства Херсонського державного університету В.Мелконян “Міжпредметні зв’язки при вивченні творчості Дмитра Марковича”; кандидата педагогічних наук, доцента кафедри мовознавства Херсонського державного університету Т.Окуневич “Роль тексту у навчанні української мови (на матеріалі творів Д.Марковича)”; кандидата педагогічних наук, доцента, завідувача кафедри філології факультету дошкільної та початкової освіти Херсонського державного університету І.Нагрибельної “Самостійна підготовка майбутніх учителів початкових класів до реалізації літературознавчого напряму в системі освіти (на матеріалі творів Д.Марковича)”; кандидата педагогічних наук, доцента кафедри мовної освіти Херсонського державного університету Н.Чабан “Форми ознайомлення студентів-іноземців із творчою біографією Д.Марковича”; старшого викладача Новокаховського гуманітарного інституту розвитку людини “Україна” О.Хлань “Вивчення творів Д.Марковича за сугестивною технологією”; методиста вищої категорії факультету дошкільної та початкової освіти Херсонського державного університету Т.Свіховської “Ознайомлення з життєвим і творчим шляхом Д.Марковича у системі позакласної роботи”; методиста наукового відділу Академічного ліцею імені О.Мішукова при Херсонському державному університеті О.Кізіна “Форми і методи патріотичного виховання при вивченні творчості Дмитра Марковича”; вчителя української мови і літератури вищої категорії Голопристанської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Херсонської області О.Плющ “Формування емоційно-ціннісної компетентності учнів у процесі вивчення творчості Д.Марковича”; учителя вищої категорії КЗ НВК “Школа гуманітарної праці” Н.Плакиди “Метод проектів під час вивчення життя і творчості Дмитра Марковича”; учителя-методиста Академічного ліцею імені О.Мішукова при Херсонському державному університеті Т.Кучми “Особистісно зорієнтований підхід до вивчення творчості Дмитра Марковича”; учителя-методиста Тарасівської ЗОШ Цюрупинського району В.Кілочок “Робота в малих групах при вивченні творчості Д.Марковича”; аспіранта кафедри педагогіки та психології Херсонського державного університету Ю.Гайдученка “Виховання морально-етичних якостей особистості у процесі вивчення оповідань Дмитра Марковича”; старшого викладача кафедри педагогіки та психології Херсонського державного університету В.Єлькіної “Майстерність висвітлення дитячої психології в оповіданнях Д.Марковича “Шматок” і “У найми””; викладача кафедри педагогіки та психології Херсонського державного університету І.Кузьо “Майстерність розкриття дитячої психології у мемуарній прозі Д.Марковича”; викладача кафедри педагогіки та психології Херсонського державного університету В. Щербини “Літературна спадщина Д.Марковича у позакласній роботі з дітьми та батьками”; вчителя середньої школи № 46 м. Херсона Т.Патуляк “Форми вивчення теми заробітчанства у творчості Д.Марковича й О.Гончара”; методиста-керівника відділення ЦДП Херсонського державного університету О. Дерев’янко “Інноваційні підходи до вивчення текстів письменників на уроках літератури рідного краю (на матеріалі прози Д.Марковича)”;
киян: старшого викладача кафедри української літератури Національного педагогічного університету імені М.Драгоманова В.Александренко “Злодійство як соціальний феномен в художньому моделюванні українських епіків кінця ХІХ — поч. ХХ ст. (Д. Маркович і інші)”; старшого викладача кафедри української літератури Національного педагогічного університету імені М.Драгоманова Ю.Поліщук “Народний характер у прозі Д.Марковича та І.Нечуя-Левицького”; старшого викладача кафедри української літератури Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова О.Чорнобаєва “Типологічні особливості художньої прози Д.Марковича і Л.Полтави”; доктора філологічних наук, професора кафедри української, англійської і латинської мов імені М.Драй-Хмари Київського національного університету біоресурсів і природокористування України С.Кіраля “Епістолярії та щоденники письменників кінця ХІХ — початку ХХ ст. як джерела вивчення життєвого і творчого шляху Д.Марковича”; кандидата філологічних наук, доцента кафедри української літератури Національного педагогічного університету імені М.Драгоманова Л.Йолкіної “Специфіка дослідження творчого доробку Д.Марковича з використанням методології В. Перетца”; кандидата філологічних наук, доцента кафедри української літератури Національного педагогічного університету імені М.Драгоманова І.Григоренко “Листи Д.Марковича в контексті розвитку української літератури”; кандидата філологічних наук, докторанта кафедри новітньої української літератури Київського національного університету імені Т.Шевченка Л.Бондар “Рецепція суспільно-політичного життя у п’єсах Д.Марковича «Не зрозуміли» та Я.Верещака «Жебрацький детектив»”; аспіранта кафедри української літератури Національного педагогічного університету імені М.Драгоманова В. Савич “Специфіка реалізації світогляду героя у творчості Д.Марковича і Р.Володимира”;
миколаївців: кандидата філологічних наук, доцента кафедри теорії та історії літератури Чорноморського державного університету імені П.Могили (м. Миколаїв) В.Руссової “Оповідання Д.Марковича у гендерному прочитанні”; кандидата філологічних наук, доцента кафедри української літератури і методики викладання Миколаївського національного університету імені В.Сухомлинського І.Радіонова “Особливості характеротворення у “кримінальних” оповіданнях Д.Марковича”; кандидата філологічних наук, доцента кафедри теорії та історії літератури Чорноморського державного університету імені П.Могили (м. Миколаїв) І.Берези “Вітаїзація інтелігенції у п’єсі “Не зрозуміли” Д.Марковича”;
посланців із інших міст: доктора філологічних наук, професора кафедри української мови Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Короленка М.Степаненка “Експресивний синтаксис у системі мовностильових ознак прози Д.Марковича”; кандидата філологічних наук, доцента, докторанта Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Г.Сковороди Т.Кременя “Кордоцентризм у художньому світі Д.Марковича”; завідувача кафедри української та світової літератури Харківського національного педагогічного університету імені Г.Сковороди А.Прийомко “Страх у семіозисі Святого вечора: компаративне прочитання Дмитра Марковича та Клима Поліщука”; кандидата філологічних наук, доцента кафедри української та світової літератури Харківського національного педагогічного університету імені Г.Сковороди Г.Хоменко “Кримінальний злочинець як зяюча постать: Дмитро Маркович і модернізм 1920-х”; старшого викладача кафедри української літератури і компаративістики Черкаського національного університету імені Б.Хмельницького І. Сивкової “Образи інтелігентів у художній прозі Д.Марковича і М.Чернявського”; кандидата філологічних наук, доцента кафедри загального і російського мовознавства Дніпропетровського національного університету Ю.Датченко “Мовне багатство прози Дмитра Марковича”.
Проведення конференції такого рівня у нашому місті, безперечно, стане поштовхом для гідного вшанування пам’яті визначного письменника як у Херсоні, так і по всій Україні.

Додати коментарКорисно? Сподобалося? - То поділіться!
Цим Ви допоможете своїм друзям, культурі України та нашому сайту. Дякуємо!

 

Розробка та підтримка

порталу "Просвіти" Херсонщини

Кількість

Наразі на сайті "Просвіта" Херсонщини розміщено 125 книг;
1,628 статей;
383 авторів.
Хронологія

1654 (8) 1917 (6) 1918-1921 (6) 1929 (5) 1932-1933 (67) 1941 (4) 2014-2015 (10) XIX ст. (10)