Положення

ПОЛОЖЕННЯ
про Херсонське обласне об'єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" ім. Т.Шевченка


(Витяг)
Херсон - 2003

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Херсонське обласне об'єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Тараса Шевченка (далі — Об'єднання) є складовою частиною Всеукраїнського товариства «Просвіта» (далі — Товариство), має його назву і діє відповідно до Конституції України, чинного законодавства, Статуту Товариства і цього Положення.
1.2. Метою діяльності Товариства є утвердження державної української мови, розвиток національної культури, відродження історичної пам'яті, формування національної свідомості та піднесення духовності й добробуту українського народу.
1.3. Завдання Об'єднання Товариства:
- сприяти утвердженню української мови як єдиної державної в усіх сферах суспільного життя;
- сприяти органам державної влади у здійсненні контролю за юридичними особами щодо використання ними у своїй діяльності української мови як державної, а при ігноруванні її — впливати на них через відповідні державні та судові органи;
- своєю діяльністю утверджувати в суспільстві принципи національної демократичної держави, духовних та культурних цінностей української нації, всебічної підтримки національного виробника як головних фундаментальних засад будівництва економічно сильної та духовно й культурно багатої Української держави;
- брати участь у вихованні дітей та молоді на засадах українського патріотизму, духовності та культури;
- сприяти розвитку та утвердженню національної самосвідомості, національної гідності за український народ у цілому і окремих громадян та їх захист у судовому порядку;
- всебічно сприяти розбудові та зміцненню Української держави, її економічному зростанню,
- широко пропагувати економічні, правові знання та знання з інших галузей науки та культури;
- сприяти піднесенню авторитету й значення української мови та культури в інших країнах;
- дбати про збереження й відродження навколишнього природного середовища як однієї з основних умов збереження та розвитку Української нації, проводити просвітницьку роботу в галузі охорони довкілля.
1.4. Об'єднання через свої організації здійснює громадський контроль за функціонуванням української мови в суспільному житті.
1.5. Об'єднання може виходити із пропозиціями в державні органи України та брати участь у виробленні постанов органів державної влади та управління через своїх депутатів, обраних до відповідних Рад стосовно своєї діяльності.
1.6. Згідно з Конституцією України та чинного законодавства Об'єднання здійснює захист інтересів як його членів, так і його організацій та структурних підрозділів, у державних, судових та громадських органах.
1.7. Об'єднання має свої друковані органи та інші засоби масової інформації.

2. ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ'ЄДНАННЯ
2.1. Для виконання своїх статутних завдань Об'єднання у встановленому законодавством порядку здійснює агітаційно-пропагандистську діяльність:
- організовує лекції, тематичні вечори, вечори запитань і відповідей, «круглі столи», диспути, дискусії, семінари, науково-практичні конференції, симпозіуми, виставки та екскурсії, навчальні ігри з застосуванням комп'ютерної техніки, надає інші просвітницькі та інформаційні послуги, широко використовуючи для цього, крім безпосереднього контакту з аудиторією, також радіо й телебачення;
- видає і розповсюджує через утворені організації науково-популярну, науково-методичну, художню літературу, журнали, газети, серійні видання, бюлетені, стенограми лекцій, збірники тез, практичні й навчальні посібники;
- засновує культурні центри, народні доми, організовує курси української мови, історії та культури, курси іноземних мов, курси економічних знань, сільськогосподарські курси, школи народних майстрів та ремесел, школи менеджменту, інші інформаційні центри, бібліотеки, музеї, лекторії, народні університети тощо у відповідності з чинним законодавством;
- організовує свята української мови, українського народного мистецтва і культури, козацької слави, конкурси, аукціони, виставки, фестивалі тощо.
2.2. Об'єднання взаємодіє з громадськими, політичними організаціями, з національними товариствами, а також із державними органами, установами, Збройними Силами України та іншими організаціями, що існують в Україні.
2.3. Об'єднання здійснює прямі міжнародні зв'язки з зарубіжними просвітницькими, культурологічними, туристичними, молодіжними організаціями, науковими й культурними центрами та фондами, з українцями за кордоном.
2.4. Об'єднання проводить соціологічні та інші дослідження з метою з'ясування суспільних потреб у тих чи інших галузях знань.

3. ЧЛЕНИ ОБ'ЄДНАННЯ, ЇХНІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ
3.1. Членами Об'єднання можуть бути особи, які спроможні вести просвітницьку роботу, перебувають на обліку в одній із первинних організацій і сплачують внески.
3.2. До Об'єднання входять районні, міські організації, індивідуальні та колективні члени, які проживають або працюють на території даного Об'єднання.
3.3. Індивідуальними членами Об'єднання можуть бути громадяни України, інших держав, які визнають Статут Товариства, дане Положення і виконують його вимоги.
3.4. Колективними членами Об'єднання можуть бути колективи підприємств, установ, наукових та навчальних закладів, творчих спілок та інших організацій, які визнають Статут Товариства, дане Положення і матеріально підтримують його.
Прийом до колективних членів здійснює правління Об'єднання, до якого подано заяву.
3.5. Прийом у члени Об'єднання здійснюють первинні осередки на своїх зборах на підставі заяви вступника та з урахуванням вимог Статуту Товариства та цього Положення.
У місцях, де відсутні первинні осередки, заяви про вступ подаються до районного або міського Об'єднання.
3.6. Члени Об'єднання мають право:
а) займатися лекційною та іншою просвітницько-інформаційною діяльністю відповідно до своїх інтересів та можливостей,
6) вільно відстоювати свої погляди публічно, через засоби масової інформації, у державних, громадських та інших організаціях,
в) одержувати від Товариства та його Об'єднання інформацію, наукову, довідкову літературу, періодичні видання, інші просвітницько-інформаційні матеріали, потрібні для їхньої статутної діяльності;
г) отримувати за активну працю в Об'єднанні заохочення;
д) звертатися до органів Товариства у справі захисту своїх прав та інтересів;
е) обирати й бути обраними до всіх органів Товариства та Об'єднання;
є) вільно виходити з Товариства.
3.7. Члени Об'єднання зобов'язані:
а) дотримуватися вимог Статуту Товариства, цього Положення;
б) сприяти утвердженню українського національного відродження і насамперед впровадженню української мови як державної в усіх сферах суспільного життя;
в) кваліфіковано проводити лекційну та іншу просвітницько-культурну діяльність, дбаючи про престиж Товариства, давати науково вивірені знання інформувати про найновіші досягнення науки і техніки, об'єктивно висвітлювати суспільні процеси в Україні й світі і тим виробляти у людей правильне розуміння минулої й сучасної історії України, виховувати у них почуття відповідальності за її майбутнє;
г) сприяти зростанню Об'єднання, залучати до його лав висококваліфікованих фахівців, відданих справі українського національного відродження;

4. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ОБ'ЄДНАННЯ
4.1. Основою Об'єднання є первинні осередки. Первинні осередки входять до районних, міських, міськрайонних об'єднань, і беруться в них на облік. Районні, міські, міськрайонні об'єднання утворюють обласне об'єднання і також беруться в них на облік.
4.3. Об'єднання у своїй діяльності керується Статутом товариства й цим Положенням.

5. КЕРІВНІ ОРГАНИ ОБ'ЄДНАННЯ
5.1. Керівними органами обласного Об'єднання є:
а) Конференція Об'єднання;
б) Рада Об'єднання;
в) Правління Об'єднання.
5.2. Найвищим керівним органом Об'єднання є конференція, яку скликає не менше одного разу на чотири роки Правління Об'єднання.
5.6. Рада Об'єднання:
а) є найвищим органом між конференціями, спрямовує роботу Об'єднання на виконання статутних завдань Товариства, ухвал з'їзду Товариства та конференції Об'єднання;
5.8. Робочим органом у період між засіданнями Ради Об'єднання є Правління Об'єднання. Правління збирається на свої засідання не менше одного разу на місяць.
5.12 Голова Об'єднання:
а) здійснює керівництво роботою Правління;
б) представляє Об'єднання у стосунках із державними органами та громадськими організаціями;
в) укладає угоди від імені Об'єднання;
г) підписує фінансові документи Об'єднання;
д) видає розпорядження, що стосуються діяльності Об'єднання.

7. ПРАВОВИЙ СТАТУС ОБ'ЄДНАННЯ
7.1. Об'єднання є юридичною особою, має поточні рахунки в кредитних установах.
7.2. Об'єднання має печатку, штамп і бланки зі своїм найменуванням, які затверджуються Правлінням Об'єднання.
7.3. Всеукраїнське товариство «Просвіта» ім. Тараса Шевченка та обласне об'єднання не несуть відповідальності одне перед одним щодо взятих на себе фінансово-господарських зобов'язань.
7.4. Об'єднання може бути ліквідоване чи реорганізоване ухвалою конференції Об'єднання, яка вирішує питання про його майно у відповідності з чинним законодавством. У випадку невідповідності діяльності Об'єднання Статутові Товариства Центральне правління може припинити його членство у Товаристві.
Ліквідація Об'єднання може бути здійснена на підставі рішення суду.

В адресному рядку браузера повинна бути адреса сайту:Якщо адреса інша, значить Ви знаходитеся на неправильному сайті із нашим вкраденим контентом.Корисно? Сподобалося? - То поділіться!
Цим Ви допоможете своїм друзям, культурі України та нашому сайту. Дякуємо!

 

Кількість

Наразі на сайті "Просвіта" Херсонщини розміщено 127 книг;
1,631 статей;
383 авторів.Розробка та підтримка

порталу "Просвіти" Херсонщини